TÜZÜK

MEMUR-SEN TÜZÜĞÜ

2019

MEMUR-SEN

ANKARA

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

 

I.BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

Konfederasyonun Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi

Madde 1- (1) Konfederasyonun adı Memur Sendikaları Konfederasyonu, kısa adı Memur-Sen'dir.           

(2) Konfederasyonun Genel Merkez adresi: Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:17-18 Altındağ / Ankara şeklindedir.           

(3) Konfederasyon Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Madde 2- (1) Konfederasyon,

a) İlgili mevzuatına göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları,

b) (a) bendinde belirtilen sendikaların teşkilatlandığı kamu kurum ve kuruluşları,

c) Çalışma hayatı ve sendikal haklarla ilgilenmek üzere bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Konfederasyon tarafından kurulan uluslararası kuruluşlar,

d) Konfederasyonun üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar,

kapsamında faaliyet gösterir.

 

Konfederasyonun Amacı

Madde 3- (1) Konfederasyon; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminat altına alındığı, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde temsile ilişkin fırsat ve imkanlara sahip olduğu, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, refahın gerçekleştiği ve adil paylaşıldığı YENİ, BÜYÜK ve GÜÇLÜ TÜRKİYE hedefine sendikal örgütlü gücüyle ve sivil toplum bilinciyle katkı sunmayı ve bu doğrultuda faaliyetler yapmayı amaçlar.

 

(2) Konfederasyon bu amaçlarına ulaşmak için;

a) Konfederasyona üye Sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b) Konfederasyona üye Sendika üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

c) Konfederasyona üye Sendikalara ve üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Üye Sendikalar arasında dayanışma, birlik ve beröaberliğin gerçekleşmesini,         

d) Konfederasyona üye Sendikaların kadın üyeleri önceliğinde kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

e) Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

f) İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

g) Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı, demokratik hakların kullanılmasını sağlayarak özgür ve şeffaf seçimlerin gerçekleştirilmesini, bireylerin ve üyelerin tercihlerinin önemsenmesi için her türlü tedbirin alınmasını,

ğ) Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinciyle düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

h) Grev ve siyaset hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerine yönelik sınırlama, yasak ve dayatmaları sona erdirecek eylemleri gerçekleştirmeyi,

ı) Hizmet kollarındaki kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının gerektirdiği imkânlar yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde Konfederasyon ve Sendikalar aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin de hayata geçirilmesini,

i) Başta Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere kamu görevlilerinin, çalışma hayatına ilişkin sorunlarının çözülmesi ve özellikle de temel insan haklarına aykırı dayatmalarla çalışma hakkından mahrum bırakılmamasını,

j) Öncelik Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere, genel olarak tüm kamu görevlilerinin; onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği; özgür, adil, katılımcı, plânlı ve kaliteli çalışma ortamına kavuşmasının sağlanmasını,

k) Başta Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere engelli kamu görevlilerinin, engellerine uygun çalışma ortamlarında görev almaları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yürürlüğe konulmasını,

l) Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla; hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans, ve benzeri etkinlikler düzenlemeyi; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlamayı; örgütlenmiş rehberlik ve danışma birimleri oluşturmayı ve bu faaliyetlerle üyelerinin bilgi, birikim, bakış, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişmesini,

m) Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin, diğer kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın, sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak; tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, sportif faaliyetler, bilgi yarışmaları, forum, açık oturum gibi etkinlikler düzenlenmesini,

n) Öncelikle Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve halkın önceliklerini, bakış açılarını, sorunlarını zamanında ve doğru olarak belirleyerek doğru ve tutarlı pratikler gerçekleştirebilmek için sistemli ve plânlı çalışan kurumsal araştırma ve anket birimiyle sorunların tespit edilmesini, her tür soruna çözüm üretilmesini ve üretilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini,

o) Aile kurumunu korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu görevlisi sıfatıyla birlikte annelik vazifelerini de yerine getirmeye çalışan kadın kamu görevlilerinin çalışma şartlarının bu konumlarına paralel olarak daha elverişli hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını,

ö) Üreten toplum ve insan odaklı istihdam anlayışıyla; meslekî ve teknik eğitimin yaygın hale getirilerek çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu atıl işgücünün harekete geçirilmesini,

p) Bireylerin, doğumdan itibaren sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez temel haklardan olan dil ve din öğrenimi ve dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin temel haklarını kullanırken, hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalarını,

r) Kamu görevlilerinin iş güvencelerinin korunmasını, kamu hizmeti kavramıyla örtüşmeyen sözleşmeli personel mevzuat ve uygulamalarına son vermesini, sözleşmeli personelin tamamen kaldırılarak kadrolu istihdamın sağlanmasını,

s) Kamu görevlilerinin, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının gerektirdiği imkânlar yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde Konfederasyon ve sendikaları aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini,

ş) Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin artırılması, sosyal ve özlük haklarının genişletilmesi için toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere örgütlülükten kaynaklanan bütün kapasitenin kullanılmasını, tüm mecralarda çalışmalar yapılmasını,

t) Kamu görevlilerinin haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151 ve 182 sayılı ILO Sözleşmelerinde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda ifade edilen kural ve kayıtların esas alınmasını,

sağlamak için evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ve diğer mevzuatın sağladığı hak ve yetkilere dayanarak her türlü mücadeleyi verir.

 

Konfederasyon Tüzüğü ve Değiştirilmesi

Madde 4- (1) Konfederasyonun faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri ile mali ve sosyal hakları, gelir ve giderleri, üye sendikalara ilişkin iş ve işlemler ve ilgili mevzuatı gereği tüzükte yer alması gereken hususlar Konfederasyon Tüzüğünde belirtilir. Tüzük hükümleri, Konfederasyonunun zorunlu organlarını ve üyelerini bağlar. Konfederasyon organları ve üyeleri, bütün iş ve işlemlerinde tüzüğe uygun hareket etmek yükümlülüğündedirler. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak ve lafzına, ruhuna uygun olmak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen karar ya da kararlara göre işlem tesis edilir. 

(2) Tüzük değişikliği, genel kurul üye tam sayısının 1/10'u tarafından, Genel Kurul Divan Başkanlığına verilen yazılı önergenin, açık oylama sonucunda genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir. 

(3) Tüzük değişikliğinin gündem maddeleri arasında yer aldığı Genel Kurulda toplantı yeter sayısı, genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz; ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Denetleme Kurulu asil üye sayılı toplamının üç katından az olamaz. Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. 

(4) Tüzük değişiklikleri ayrı bir yürürlük tarihi belirtilmemiş olması halinde Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer, ilgili iş ve işlemler hakkında uygulanır. 

(5) İlgili makamlarca veya Mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere, Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 

Konfederasyonun Görev ve Yetkileri

Madde 5– (1) Konfederasyon, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf ve üye devlet sıfatıyla bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. 

(2) Konfederasyon, bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka; 

a)  Toplu sözleşme görüşmelerini yürütür ve toplu sözleşme imzalar. Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde uyuşmazlığın çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurur.

b)  Toplu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli idari ve yargısal başvuruları yapar. Gerektiğinde bu amaçla Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye, İnsan Hakları Kurulu’na, Etik Kurulu’na, Kamu Başdenetçiliğine ve diğer ilgili mercilere başvuru yapar.

c)  Çalışma hayatında, mevzuattan, idari iş ve işlemlerden, toplu sözleşmelerden doğan hususlarda, Konfederasyon tüzel kişiliğini temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder; Konfederasyona üye Sendikaların ve üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, bu bağlamda üyeyi temsilen dava açar ve bu nedenle açılan davalarda üyeyi temsilen taraf olur.

ç)Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, ilgili mevzuatındaki hükümlere uygun olarak uluslararası kuruluşlar kurma yetkilerini kullanır. Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir ve uluslararası kuruluşlar kurabilir. Bu örgütlerin genel kurullarına ve diğer toplantılarına katılabilir, üyelikten ayrılabilir.

d)  Konfederasyona üye Sendikaların Kurulu bulundukları hizmet kollarına giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin Konfederasyona üye Sendikaların çatısı altında örgütlemesine destek verir. Üye Sendikalarının hizmet kollarına ait işyerlerinde etkinlik ve verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarıyla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarıyla bu konularda ortak çalışmalar yapar.

e)  Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay, kurs vb. eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Üyelerine veya toplumun diğer fertlerine yönelik meslek edindirme kursları açar.

f)   Konfederasyona üye Sendikaların üyelerine ve ailelerine hizmet vermek amacıyla, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri kültürel ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur, işletir. Konfederasyona üye Sendikaları üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim tesisleri ve kurumları kurar, işletir.

g)  Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitabevi, basımevi, radyo-televizyon kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.

h)  Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur veya üyelikten ayrılır, uluslararası kuruluşlar kurar.

ı)Evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla vakıflar kurar ya da kuruluşuna destek olur, yardımlaşma sandığı kurar, bu amaçlara yönelik sandık kurulmasına, yardımlaşma ve/veya dayanışma fonu kurulmasına yardımcı olur.

i)   Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla; üyeleri için kooperatifler kurar ve kurulmasına yardım eder. Nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere, yardımlaşma sandıklarına, kendi bünyesindeki iktisadi işletmelere, kurduğu ya da kuruluşunda katkısı olduğu vakıflara kredi verir.

j)   Amaç ve görevlerinin gerektiği taşınır ve taşınmaz mülkleri edinir. İktisadi işletme kurar ve işletir.

k)  Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur; yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırır; söz konusu işlemleri üye olunan ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlar eliyle de gerçekleştirir. Yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapar.

l)   Anayasa, mevzuat ve uluslararası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

m) Anayasa Mahkemesine, idari ve adli yargı organlarına; sendikal örgütlenmeye, üye Sendikalarının hizmet kollarındaki kurum ve kuruluşlar ile hizmet kolu çalışanlarına ilişkin mevzuatla ilgili yasal başvuruları yapar. Kendisi veya üyeleri adına Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e bireysel başvuru yapar.

n)  Yetkili Konfederasyon sıfatıyla sahip olunan yetkiler dâhil olmak üzere ilgili mevzuatlarda Konfederasyona verilen diğer yetkileri kullanır.

 

II. BÖLÜM

ÜYELİK

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 6- (1) Konfederasyona, ilgili mevzuatına göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunan kamu görevlileri sendikaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan sendikalar üye olabilir. 

(2) Konfederasyona üye olmak isteyen sendika başvurusunu,  ilgili mevzuatında ve kendi tüzüğünde belirtilen şartlara uygun olarak Konfederasyona üye olmaya ilişkin genel kurulunda alınan kararı da ekleyerek yazılı olarak gerçekleştirir. 

(3) Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu, sendikanın üyelik başvurusunu inceleyerek başvurunun kabulüne veya reddine karar verir. Başvuru sonucunda verilen karar, ilgili sendikaya yazılı olarak bildirilir. Başvurusu hakkında 30 gün içerisinde karar verilmeyen sendika, üyeliğe kabul edilmiş sayılır. 

(4) Üyeliğe kabul edilen sendika, Konfederasyon tüzüğüne, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklere ve Konfederasyon zorunlu organlarının kararlarına uymayı da kabul etmiş olur. 

Üyelikten Ayrılma

Madde 7- (1) Konfederasyon üyeliğinden çekilmek isteyen sendika, genel kurulunda aldığı Konfederasyon üyeliğinden çekilmeye dair kararını da eklemek suretiyle Konfederasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak çekilme bildiriminde bulunur. Konfederasyon üyeliğinden çekilmenin görüşüleceği genel kurula, Konfederasyon temsilcilerinin davet edilmesi ve bu temsilcilere çekilme isteğiyle ilgili gündem maddesi görüşmelerinde genel kurulda söz hakkı verilmesi şarttır. 

(2) Çekilme, üye sendikanın Konfederasyona ödemesi gereken aidat ve diğer borçlarının tamamen ödenmesi şartıyla çekilme bildiriminin Konfederasyon Genel Merkezine ulaştığı tarihi takip eden bir (1) aylık sürenin sonunda geçerli olur.  Aidat ve diğer borçların bu süre içerisinde ödenmemesi durumunda çekilme, bu borçların tamamen ödendiği tarihte geçerli olur. 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- (1) Konfederasyon üyeliğinden geçici veya temelli ihraç kararı, Disiplin Kurulunun soruşturma raporuna bağlı olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. 

(2) Üyelikten çıkarma kararı ilgili sendikaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazılı olarak bildirilir. Hakkında çıkarılma kararı verilen sendikanın, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yargı yollarına başvuru hakkı saklıdır.            

Üyelikten Çıkarılma Nedenleri

Madde 9- (1) Aşağıda belirtilen fiiller ve durumlar Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma nedeni olarak kabul edilir; 

a)  Konfederasyon Tüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına, Yönetmelik ve Genelgelere, Memur-Sen’in amaç ve ilkelerine karşı aykırı kararlar alınmasında ısrar etmek,

b)  Konfederasyonun veya üye Sendikaların sırlarını, gizli belgelerini ve bu mahiyetteki kurumsal bilgilerini diğer konfederasyon ve sendikalara sızdırmak,

c)  Sendika mizan raporlarının gönderilmemesi, gerçeğe aykırı olarak tanzim edilerek gönderilmesi fiillerine ilişkin olarak iki kez geçici ihraç cezası almış olmak,

ç)Konfederasyon üyelik aidatın ödenmemesi gerekçesiyle iki kez geçici ihraç cezası almış olmak,

d)  Toplu Sözleşme süreci kapsamındaki kararlara, Toplu Sözleşme tekliflerine ve stratejisine aykırı davranmak, örgüt disiplini ve bilinciyle uyuşmayan tavır ve içerikte eleştiri yapmak, imza altına alınan Toplu Sözleşmeye yönelik Konfederasyonu tahkir edici beyan ve eylemlerde bulunmakta ısrar etmek,

e)  Ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde Konfederasyonun ilke ve amaçlarına, uluslararası çalışmalarına, kararlarına ve belirlenmiş politikalarına zarar verici kasti eylemlerde bulunmakta ısrar etmek,

f)   Konfederasyonun ve üye sendikaların teşkilatlanmasına, eylem ve etkinliklerine engel olmak, diğer Konfederasyonların ve/veya Konfederasyona üye olmayan sendikaların teşkilatlanmasına destek olmak. 

(2) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlar, fiillerin hangi hallerde gerçekleştiği ve üyelikten çıkarılmaya yönelik disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Yönetmelikle düzenlenir. 

 

III. BÖLÜM

KONFEDERASYONUN ORGANLARI VE GÖREVLERİ 

Konfederasyon Organları

Madde 10- (1) Konfederasyon, zorunlu ve istişari organlar ile diğer organlardan oluşur.

(2) Konfederasyonun zorunlu organları;

            a) Genel Kurul,

            b) Genel Yönetim Kurulu,

            c) Genel Denetleme Kurulu,

            ç) Genel Disiplin Kurulu'dur.

 

(3) Görevleri Tüzüğün ilgili maddeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenecek olan Konfederasyon İstişari Organları;

a) Başkanlar Kurulu,

b) Merkez Danışma Kurulu,

c) İl ve İlçe Temsilcilikleri,

            d) Kadınlar Komisyonu,

            e) Gençlik Komisyonu (Genç Memur-Sen),

         f) Engelli Kamu Görevlileri Komisyonu’dur. 

(4) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, zorunlu organların görev ve yetkilerini devretmemek kaydıyla üçüncü fıkrada sayılan istişari organlar kurulabilir. İhtiyaç duyulması halinde üçüncü fıkrada sayılanlardan başka istişari organlar da kurulabilir. Bu kapsamda kurulan istişari organların üyeleri, çalışma alanları, şekil ve şartları ile diğer hususlar Genel Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 11- (1) Genel Kurul, Konfederasyonun en üst kademesi ve en yetkili organı olup Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri dâhil 412 kişiden oluşur.

 

(2) Konfederasyonun Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla Genel Kurula delege olarak katılır. 

(3) Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki 400 üyesinin Sendikalara dağılımı, aşağıdaki esaslara göre Genel Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir;

a) Konfederasyona üye Sendikaların üye sayılarının toplamının 400'e bölünmesi suretiyle "Bir Delegelik İçin Gereken Üye Sayısı" bulunur.

b) Konfederasyona üye Sendikaların her birinin üye sayısının "Bir Delegelik İçin Gereken Üye Sayısı"na bölünmesi suretiyle de her sendikaya düşen delege sayısı tespit edilir. Bu işlemler sonunda artan delegelik olması halinde, bu bentte belirtilen bölme işlemi sonucunda kalan sayı büyüklüğü sırası esas alınmak suretiyle Sendikalara dağıtımı yapılır. Bu işlemler sonucunda üye Sendikaya düşen delege sayısı kesinleşir ve Yönetim Kurulu tarafından Sendikalara yazılı olarak bildirilir.

c) Konfederasyon Genel Kurul delegelerinin Sendikalara dağılımına ilişkin işlemlerde, Genel Kurul ilanından önce kamu görevlileri sendikalarının üye sayılarıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Resmi Gazete'de yayımlanan en son tebliğdeki üye sayıları esas alınır. 

(4) Üye sendikalar, kendilerine bildirilen sayıdaki Konfederasyon Genel Kurul Delegelerinin seçimini, kendi genel kurullarında yapacakları seçimle gerçekleştirir. Üye sendika genel kurulunda yapılacak seçimi, Konfederasyon Genel Kurul ilanı öncesindeki sendika üye sayılarına ilişkin en son tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra ve Konfederasyon Genel Kurulundan en az iki (2) ay önce gerçekleştirirler. Bu hükme aykırı şekilde ve belirtilen tarihler dışında gerçekleştirilen seçimle belirlenenlerin delegelikler kabul edilmez. Genel Kurul delegelerinin seçim takvimi, Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu tarafından üye Sendikalara, delege sayılarının yazılı olarak bildirilmesiyle başlar. 

(5) Sendikalar, Konfederasyon Genel Kurulu Delegeliğine seçilen üyelerinin kimlik, iletişim, ikametgâh ve ilgili mevzuatına göre bildirmeleri gereken diğer bilgilerini içerecek şekilde Konfederasyon Genel Kurulundan en az bir ay önce ve istendiğinde Konfederasyona yazılı olarak bildirirler.  

Genel Kurulun Toplanma ve Çalışma Şekli

Madde 12- (1) Konfederasyon Genel Kurulu dört (4) yılda bir olağan olarak toplanır. İlgili mevzuatında olağan genel kurul için belirlenen sürenin daha uzun olması halinde ilgili mevzuatındaki süre uygulanır. 

(2) Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul Üyeleri; Genel Yönetim Kurulu tarafından toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (15) gün önce sendikanın web sitesinde ilan edilmek ve Genel Kurul üyelerinin bildirdikleri elektronik posta adresi ile iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı metni, genel kurulun ilk toplantı tarihine kadar sendikanın web sitesinin ana sayfasında kesintisiz şekilde yayında kalır. Genel Kurul delegelerinin listesi ve diğer bilgiler Genel Kurul gündeminde seçim olması halinde Seçim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir. 

(3) Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üye sayıları toplamının üç katından az olamaz. Genel Kurulun karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. 

(4) İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Genel Kurul delegelerine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir. 

(5) Toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde genel kurul, Genel Başkan veya Genel Başkanın görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 

(6) Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve lüzumu kadar kâtip üyenin görev yapacağı en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan genel kurul başkanlık divanı oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile genel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir. 

(7) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, genel kurul üye tam sayısının en az 1/10’u tarafından yazılı olarak teklif edilmesi ve Genel Kurulca kabul edilmesi kaydıyla gündeme konu eklenebilir veya gündemden konu çıkartılabilir. 

(8) Organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, açık oylama suretiyle alınır. Organların seçimleri kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Delegelerle toplanan genel kurullarda, delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar. 

(9) Genel Kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri genel kurul kararları tutanaklarla tespit edilir. Tutanaklar genel kurul başkanlık divanınca imza edilir. 

(10) Genel Kurul, toplantı gündemindeki konular ile delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan ve raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul üyesi olmayanlar seçilemez. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. 

(11) Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir. Genel Kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Bu karar defteri ve tutanaklar genel kurul başkanlık divanınca imza edilir. 

Genel Kurula Başvurma

Madde 13- (1) Genel Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmeyen veya Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma yürütülerek ceza hükmü tesis edilen Sendika yahut kişiler Genel Kurula başvurabilir. Genel Kurulca verilen kararlar kesindir. Ancak ilgililerin yargıya başvuru hakkı saklıdır. 

(2) Konfederasyondan ihracı, Konfederasyon Genel Kurulunca onanmış Sendika veya kişi hakkında verilen bu kararı ancak Konfederasyon Genel Kurulu kaldırabilir. Genel Kurula başvuranlara usulüne uygun şekilde savunma hakkı tanınır. 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 14- (1) Olağanüstü Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak şartıyla Genel Yönetim Kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulunun kararıyla ya da ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla yedi (7) gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla genel kurul üye tamsayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine, en geç altmış (60) gün içinde toplanır. 

(2) Olağanüstü Genel Kurulun; ilan edilmesinde, gündeminin belirlenmesinde ve diğer hususlarda bu maddede düzenlenmeyen konularda Tüzüğün 12’inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulur. 

(3) Olağanüstü Genel Kurulun gündemi, olağanüstü genel kurul kararını veren kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. 

(4) Olağanüstü genel kurul toplantısının açılmasından sonra, zorunlu organların seçimi dâhil olmak üzere gündem değişikliği teklif edilemez.

(5) Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15- (1) Genel Kurul, ilgili mevzuatında ve tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanında; 

a)     Konfederasyon genel merkez zorunlu organlarını seçimini yapmak,

b)    Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya Mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

c)     Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve denetleme kurulu raporunu görüşmek, ibrası hakkında karar vermek,

ç)   Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

d)    Konfederasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu taşıt alımıyla, gayrimenkul alımı ve satımı, gayrimenkulün yapımı, yaptırılması, alt ve üst yapı projelendirmesi, bu işlerin ihale edilmesi, kullanılacak her türlü makine, teçhizat, araç, gereç ve ihtiyaçların yurt içi ve yurt dışı temini, alımı ve ithalatı, gayrimenkulün kiralanması veya kiraya verilmesinde, trampa ve takas işlemlerinde yetkili olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e)     Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak kararlarını vermek, bu kuruluşlarla yürütülecek ortak proje ve çalışmalara ayni veya nakdi destek vermek, bu konular hakkında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f)     Konfederasyonun üyesi olduğu ulusal sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek, ilgili mevzuatında ve tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde uluslararası kuruluş kurabilmek ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyesi olunan uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek delegeleri belirlemek, bu bentte belirtilen işlemleri gerçekleşirmek üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g)     Aylıksız izne ayrılan Genel Merkez yöneticilerine ödenecek maaş ve diğer mali haklar ile tazminatları belirlemek, denetleme ve disiplin kurullarında yer alanlara bu faaliyetlerine ilişkin ödenecek tazminatlarını belirlemek,

h)    Aylıksız izne ayrılmayan Genel Yönetim Kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek,

i)     Konfederasyon tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ve danışmanlara ödenecek; ücret, yolluk, yevmiye ve tazminatları, diğer adlar altında yapılabilecek ödemelerden hangilerinin yapılacağını ve miktarını belirlemek veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j)     Genel Disiplin Kurulunun soruşturma raporuna bağlı olarak Genel Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üyelikten çıkarma tekliflerini ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,

k)    Konfederasyonun feshine ve fesih halinde Konfederasyonun mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,

l)     Mevzuatta veya Konfederasyon Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak,

m)   Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından; borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim ve imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname ve sair evrakı tanzim ve imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel finans kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra ve dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tecil, yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim ve imzalama, bu suretle taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi ya da finansal kiralama yoluyla kiralama, Konfederasyonu temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili genel yönetim kurulu üyelerinden bir ya da birkaçını yetkilendirmek üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek. 

Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Aranacak Şartlar, Üyelerin Hak ve Sorumluluğu

Madde 16- (1) Genel Yönetim Kurulu, Konfederasyonun Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. 

(2) Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma), Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim), Genel Başkan Yardımcısı (Toplu Sözleşme), Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) ve Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Sosyal Politika) olmak üzere sekiz kişiden oluşur. 

(3) Genel Yönetim Kurulu üyeleri; aday olan genel kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sendika üyesinin aday olduğu tarih itibariyle geriye dönük kesintisiz üyelik süresinin üç yıl olması esastır ve bu sürenin hesabında sendikasına üyelik aidatı kesinti süreleri dikkate alınır. Sendika üyeliğine engel görevlere atanma nedeniyle üyelikten ayrılanların üç yıllık kesintisiz üyelik süresinin hesabında, bu göreve atanmadan önceki üyelik süresi ile yeniden sendika üyesi olma hakkına sahip olduğu tarihi takip eden 30 gün içinde sendika üyesi olmak için başvuru yapılmış olması kaydıyla bu görev sona erdikten sonra üyelik süresi birlikte değerlendirilir. Aylıksız izin nedeniyle görevden ayrılma halinde üç yıllık sürenin hesabında, aylıksız izne ayrılmadan önceki üyelik süresi ile aylıksız izin sonrası göreve başladığı tarihten sonraki üyelik süresi birlikte değerlendirilir. Sendikaların birleşmesi/katılması hallerinde birleşen/katılan sendika üyesi olarak geçirilen sürelerin tamamı, kamu idaresindeki kurumsal yapı değişiklerinden kaynaklanan görev yapılan kurumun Sendikanın örgütlendiği hizmet koluna dahil edilmesi hallerinde, bağlı olduğu hizmet kolu değişen kurumda görev yaptığı en son tarihte Sendikanın üye olduğu Konfederasyonun o hizmet kolunda faaliyet gösteren üye sendikasına üye olması kaydıyla o sendikada üye olarak geçirdiği sürenin tamamı, bu fıkradaki diğer hususlar çerçevesinde üç yıllık kesintisiz üyelik süresinin hesabında dikkate alınır. 

(4) Genel Yönetim Kurulu seçimi, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak gerçekleştirilir. Genel Yönetim Kurulu seçimlerinde yönetim kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(5) Genel Yönetim Kurulunun seçimlerinde, aynı unvan için birden fazla aday olması durumunda en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday ad çekmek suretiyle yapılacak kurayla belirlenir. Genel başkan yardımcılıklarından herhangi birinin boşalması halinde, en çok oyu alan yedek üye ayrılan genel başkan yardımcısının yerine 30 gün içerisinde göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyelere çağrı yapılır. Çağrılan yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde, aynı usulle diğer yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk genel yönetim kurulu toplantısında; genel başkan tarafından önerilmek ve genel başkanlık hariç olmak kaydıyla, genel yönetim kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılabilir. Görev dağılımının yeniden yapılması yönünde teklifte bulunulmaması halinde çağrı yapılan yedek üye, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevini üstlenir. Olağan genel kurul döneminin bitmesine üç (3) aydan daha kısa bir zaman kalmış olması halinde yedek üyenin çağrılması genel yönetim kurulunun takdirindedir. 

(6) Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Genel Başkanlık görevini Genel Sekreter üstlenir. Çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılır. 

(7) Genel Yönetim Kurulunun oybirliğiyle yetki vermesi kaydıyla, Genel Başkan; yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını yeniden yapabilir. Aynı genel kurul dönemi içerisinde aynı yönetim kurulu üyesi hakkında, bu fıkra kapsamında birden fazla görev değişikliği yapılamaz. 

(8) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların Konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. Emekliye ayrılanların Konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. 

(9) Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri göreve seçildikten sonra iki ay içinde kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini yetkili yere yaparlar. 

(10) Genel Başkan olarak görevini yürütenler için, görevlerinin sona ermesinden sonra konfederasyon yazışmalarında ve faaliyetlerinde Onursal Genel Başkan hitabı kullanılır. 

Genel Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 17- (1) Genel Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise, Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Sekreter başkanlık eder. 

(2) Genel Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Genel Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(3) Genel Başkan Yardımcılıkları, birimler şeklinde örgütlenir. Her Genel Başkan Yardımcısı kendi biriminin başkanıdır. Ancak, komisyon toplantısına Genel Başkanın katılması halinde birim başkanlığı Genel Başkan tarafından yürütülür.

(4) Genel Yönetim Kurulunun gündemi, diğer üyelerin görüşleri de alınarak Genel Sekreter tarafından hazırlanır ve Genel Başkan tarafından onaylanır. Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer belgeler Genel Sekreter tarafından muhafaza edilir.

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16-  (1) Genel Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır; 

a)     Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini Genel Kurula sunmak,

b)    Konfederasyonun çalışma programını hazırlamak,

c)     Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, toplu sözleşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin eylem planları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın kamu görevlilerinin lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak,

ç)   Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

d)    Menkul malların alımı ile Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, motorlu taşıt ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa ve takas işlemlerini yerine getirmek,

e)     Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak, Genel Kurulun toplanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f)     Genel Yönetim Kurulu üyelerini, üye sendikaları veya Konfederasyon organlarında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

g)     İl ve ilçe temsilcilikleri oluşturmak, temsilci belirlemek, İl ve İlçe temsilciliklerinin seçimi ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikle hazırlamak,

ğ) Konfederasyonun çalışma ve faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu birimleri kurmak, Konfederasyonun ihtiyaç duyduğu personeli istihdam etmek, personel ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek ve bu amaçla toplu iş sözleşmesi imzalamak,

h)    Konfederasyona üyelik başvurularının kabul veya reddine karar vermek,

ı) Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gerekirse Uzmanlar Kurulu oluşturmak. Uzmanlar Kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek,

i)     Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek, bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,

j)     Genel Denetleme Kurulunun kararına bağlı olarak veya genel kurul üye tam sayısının 1/5’inin isteği üzerine tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak genel kurulu toplantıya çağırmak,

k)    Konfederasyona üye sendikaların üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık, sosyal ve eğitim tesisleri, dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva, radyo, televizyon, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak, bunları işletmek için iktisadi işletme kurmak, bunları devretmek veya işlettirmek,

l)     Konfederasyonun iç işleyişine, mali işlere, hukuki iş ve işlemler ile hukuki yardıma, seçimlere, denetim ve disipline yönelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak,

m)   Yurt içinde ve yurt dışında Konfederasyonun üyesi bulunduğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına katılacakları tespit etmek, tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak şekilde genel kurulca yetki verilmesi kaydıyla uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ve bu kuruluşlarla yürütülecek işbirlikleri için Genel Kurul tarafından verilen yetkiyi kullanmak,

n)    Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümleri kapsamındaki kurullara/komisyonlara/komitelere katılacakları seçmek,

o)    Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda Genel Yönetim Kurulunda üye görevlendirmek, Konfederasyon tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen Mahkemelerde dava açmak, gerektiğinde bu amaçla Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye, İnsan Hakları Kuruluna, Etik Kuruluna, Kamu Denetçiliği Kurumuna ve diğer ilgili mercilere başvurmak, icra hukukuna dair işlemleri yürütmek, sulh ve ibraya karar vermek,

ö) Konfederasyon tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen Mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etme konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukatlara vekâlet vermek,

p)    Toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmak ve toplu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik her türlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek,

q)    Genel kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla; yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya Mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek,

r)     Sendikaların tüzüklerinde oluşan tereddütleri gidermek üzere görüş bildirmek,

s)     Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırmaya karar vermek, yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapılmasına karar vermek,

ş)   Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığı önceliğinde sendikal hareketi ilgilendiren çalışmaları izlemek, kamu personel sistemi kamu yönetimi ile devletin teşkilatlanmasına yönelik değişiklikleri ve ihtiyaçları konfederasyonun kuruluş değerleri ve gelecek hedefleri doğrultusunda araştırma ve incelemeleri konusu yapmak, teşkilatlanma, eğitim, toplu sözleşme vb. konularda her türlü çalışmaları yürütmek, gerekli tedbirleri almak,

t)     Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak, 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 17- (1) Konfederasyonun temsilini üzerinde bulunduran genel başkanın görev ve yetkileri; 

a)     Konfederasyonu yönetmek, Konfederasyonu yurt içinde, yurt dışında, temsil etmek, gerektiğinde bu işler için Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapmak,

b)    Konfederasyon adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak,

c)     Genel Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan harcamaları kontrol etmek. Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar aranmaksızın Konfederasyon genel merkezinin aylık gelirinin %3’ünü geçmemek kaydıyla harcama yapmak. Ancak, yapılacak ilk toplantıda Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirmek ve harcamaya ilişkin belgeleri ve bilgileri sunmak,

c) Mahkemelerde ve idari merciler nezdinde davalara ilişkin olarak avukata/avukatlara vekâlet vermek, vekâlet verilen avukatı/avukatları azletmek, gerektiğinde bu yetkiyi bir genel başkan yardımcısına yetki devri yoluyla devretmek,

d)    Konfederasyonun yazışmalarını ilgili genel başkan yardımcısıyla müşterek imza etmek; İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imza etmek. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak Konfederasyon adına yazışmalar yapmak,

e)     İsteği halinde Konfederasyon içinde kurulan tüm birim ve komisyonlara başkanlık etmek,

f)     Konfederasyonun banka hesaplarından yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek,

g)     Konfederasyonun adına çıkan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yetkileri kullanmak,

ğ) Genel merkez ve birimlerde yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek,

h)    Genel Başkan Yardımcılıkları arasında görev alanlarıyla ilgili oluşan tereddütleri gidermek (birden fazla Genel Başkan Yardımcısının görev alanıyla ilgili konu, iş, işlem ve faaliyetlerde Genel Başkan tarafından o konu, iş, işlem ve faaliyete münhasır koordinatör Genel Başkan Yardımcısı belirlenebilir),

ı) Genel Başkan Yardımcılarının görev alanları itibariyle yapacakları ortak çalışmaları belirlemek ve buna dair görevlendirmeleri yapmak,

i)     Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uyan yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileri ile Konfederasyonun dış ilişkiler biriminin faaliyetlerini koordine etmek, dış ilişkiler biriminin faaliyet, iş ve işlemlerini, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten ayrılma ile ilgili işlemlerini yürütmek ve ihtiyaç halinde Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini veya birkaçını bu konularda görevlendirmek, uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, uluslararası anlaşma hükümlerince oluşturulacak kurul ve komisyonlara katılacak delege ve temsilcileri belirlemek,

j)     Konfederasyonun eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde yönetim kurulu üyelerini görevlendirmek, genel yönetim kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini istemektir. 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 18- (1) Genel Sekreterin görev ve yetkileri;

a)     Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet etmek,

b)    Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak,

c)     Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda uzman personelin istihdamına yönelik olarak Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

c)     Muhaberat ve muamelat işlerini yürütmek,

d)    Genel merkez bünyesinde mevcut birimlerin çalışmalarını kontrol etmek,

e)     Konfederasyon bünyesinde görev yapan personelin, istihdam şekli, görev alanları, mesai saatleri, sorumlu olacağı amirler ile çalışma hukukuna ilişkin diğer hususlara yönelik konuları düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

f)     Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

g)     Genel merkezin idari iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütmek, iş ve işlemlere ilişkin olarak istenmesi halinde genel başkana sunulmak üzere rapor hazırlamak,

ğ) Öncelikle Konfederasyona üye sendikaların üyeleri olmak üzere kamu görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu amaçla kurulan kurul ve komisyonlarda Genel Yönetim Kurulu adına görev yapmak ve yetki kullanmak,

ı) Konfederasyona üye Sendikaların hizmet kollarında bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, bu kurum ve kuruluşlarla üyelerin taleplerine bağlı olarak yürütülecek yazışmaları yapmak,

h)    Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,

i)     Üye Sendikalardan ve üyelerinden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müracaat ve şikâyetlerle ilgili sendika, kurum ve kuruluşlarla gereken görüşme ve yazışmaları yürütmek,

j)     Tüzük değişikliği çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Sosyal Politikalar) ile birlikte koordine etmek, yönetmelik taslaklarını ilgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

k)    Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyon yetkili organları ve Genel Başkanca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) Görev ve Yetkileri

Madde 19- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) görev ve yetkileri; 

a)     Üye Sendikaların hizmet kollarındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde teşkilatlanmalarına destek sunmak,

b)    Üye Sendikaların sendikal faaliyetlerini tüzükte belirtilen amaç ve ilkeleri doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,

c)     Üye Sendikaların bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak,

ç) İl ve İlçe Temsilciliklerinin, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve oluşturulacak diğer komisyonların çalışmalarını düzenlemek, gözlemlemek ve denetlemek,

d)    Konfederasyon genel kurul tarihi dikkate alınarak üye Sendikaların genel kurullarının ve üst kurul delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Konfederasyon genel kurulunun süresinde ve mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

e)     Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Genel kurul toplantısından önce genel kurul üyelerine gönderilecek evrak ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden talep etmek, gönderilmesi zorunlu olan raporların üyelere tebliğini sağlamak,

f)     Üye Sendikaların teşkilatlandığı iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatmak, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda Genel Başkanla birlikte çalışmak,

g)     Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek, analiz raporları hazırlamak ve uygulamaya yönelik olarak Genel Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak,

ğ) Teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda Konfederasyon organları dâhil olmak sendikalara ve temsilciliklere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h)    Konfederasyon tarafından alınan eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlamak, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek,

ı)   Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak Konfederasyonun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilişkilerini düzenlemek ve Genel Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütmek,

i)     Üye Sendikalar arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmak,

j)     Sendikaların faaliyet alanı dışında kalmış hizmet kollarının, sendikalar bünyesinde teşkilatlanmasını sağlamak,

k)    Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) Görev ve Yetkileri

Madde 20- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) görev ve yetkileri; 

a)     Konfederasyonun mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b)    Konfederasyonun mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

c)     Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,

ç)   Konfederasyon adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

d)    Konfederasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

e)     Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgili olarak kurulacak teknik komisyonda görev yapmak,

f)     Konfederasyonun alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri Genel Başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

g)     Konfederasyon tarafından kurulacak yardımlaşma sandığıyla Konfederasyonun mali ilişkilerini düzenlemek ve takip etmek,

ğ)   Konfederasyon hesaplarının, her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

h)    Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Konfederasyon taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak,

ı)   Genel Kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak Genel Yönetim Kuruluna teklif sunmak,

i)     Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Genel Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek,

j)     Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

k)    Konfederasyon gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek banka hesaplarına yatırmak,

l)     Zorunlu giderler için Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde, Konfederasyon kasasında Tüzükte belirlenen miktarda nakit bulundurmak,

m)   Konfederasyon Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sahifesine yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak,

n)    Kanun gereğince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek,

o)    Konfederasyon giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,

ö)   Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev ve Yetkileri

Madde 21- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) görev ve yetkileri; 

a)     Konfederasyonun program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili sorumlu yazı ileri müdürlüğü dahil resmi iş ve işlemleri yürütmek,

b)    Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar programı vb. araç-gereci) temin etmek, bu amaçla bütçeye ödenek konulması için teklifte bulunmak,

c)     Konfederasyon faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, yayın organlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

ç)   Konfederasyon ya da izin verilmesi halinde istişari organlar tarafından çıkarılacak yayınlar ile web sitelerinin gözetim ve denetimini gerçekleştirmek,

d)    Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e)     Konfederasyonun web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

f)     Basın-yayın komisyonu kurmak ve başkanlığını yaparak komisyon çalışmalarını düzenlemek, gerektiğinde üye sendikaların ilgili Genel Başkan Yardımcılarını komisyona davet etmek, istendiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili raporu Genel Başkana ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

g)     Konfederasyonun tanıtımını ve üye sendikaların faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,

ğ) Yönetim kurulunca oluşturulmasına karar verilmesi halinde basın-yayın bürosunu yönetmek, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunmak,

h)    Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Toplu Sözleşme) Görev ve Yetkileri

Madde 22- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Toplu Sözleşme) görev ve yetkileri 

a)     Toplu Sözleşmelerin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olacak şekilde görüşmelerde gündeme getirilecek konu ve taleplerle ilgili çalışma raporunu genel yönetim kuruluna sunmak,

b)    Toplu Sözleşmelere ilişkin olarak, teşkilatın görüşlerini almak ve konuya ilişkin rapor hazırlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

c)     Toplu sözleşme sürecinde kendisine bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek,

ç) Toplu sözleşme görüşmelerinde değerlendirilmek üzere gerekli istatistiki bilgileri toparlamak, değişiklikleri takip ederek bilgileri güncel olarak toplamak,

d)    Konfederasyon tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak teklif ve talepler ile bunlara ilişkin gerekçeleri hazırlamak,

e)     Konfederasyonun ve üye sendikaların Toplu Sözleşme çalışmalarının sıhhatli bir şekilde ve ahenk içinde yürütülmesi için gerekli organizasyon ve prosedürü hazırlamak,

f)     Toplu Sözleşme görüşmelerini yürütmek,

g)     Toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru metnini hazırlamak,

ğ) Toplu sözleşmenin takip edilmesi ve sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,

h)    Konfederasyona üye sendikaların hizmet kollarına ilişkin Kurum İdari Kurullarındaki faaliyetlerini talepleri halinde gözlemlemek ve desteklemek,

ı)     Genel Başkan Yardımcılarının çalışmalarına görev alanı sınırlılığında katılmak ve destek olmak,

i)     Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev ve Yetkileri

Madde 23- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) görev ve yetkileri 

a)     Başta Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere diğer kamu görevlilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b)    Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,

c)     Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak,

ç) Üye Sendikaların eğitim çalışmalarının belli bir uyum içerisinde yürütülmesi için eğitimde koordinasyonu sağlamak,

d)    Kamu görevlilerinin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla araştırmalar düzenlemek, kamu görevlilerinin beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

e)     Kamu görevlilerinin sürekli bilgilenme ve gelişme isteklerini karşılamaya yönelik eğitim-öğretim fırsatları oluşturmak,

f)     Başta Konfederasyona üye Sendikaların üyeleri olmak üzere diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek genel yönetim kuruluna sunmak,

g)     Yazılı ve görsel basın-yayın organlarında Konfederasyon faaliyetlerine ilişkin olarak yer alan haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,

ğ)   Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,

h)    Toplumun bütününü ilgilendiren sosyal durum ve olaylarla ilgili olarak analiz çalışması yaparak Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istendiğinde rapor hazırlamak,

ı)   Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde Konfederasyon adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlamak,

i)     Konfederasyona üye Sendikaların üyelerine hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak ve çalışmalarını rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

j)     Konfederasyona üye Sendikaların üyelerinin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamak ve bu amaçla kooperatifler kurulmasına yönelik çalışma yapmak, kurulan kooperatiflerin durumu ve çalışmaları hakkında istendiğinde Genel Yönetim Kuruluna bilgi sunmak,

k)    Afet durumlarında öncelik Konfederasyona üye Sendikaların üyelerine verilmek kaydıyla, Konfederasyonun nakit mevcudunun %10’ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli desteği sağlamak amacıyla inceleme yapmak ve inceleme sonuçlarını rapor halinde Genel Yönetim Kuruluna sunmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım için gereken hazırlık çalışmalarını yapmak,

l)     Sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirmek, sonuçları hakkında rapor düzenlemek,

m)   Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Başkan Yardımcısının (Hukuk ve Sosyal Politika) Görev ve Yetkileri

Madde 24- (1) Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Sosyal Politikalar) görev ve yetkileri 

a)     Kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet kollarına ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

b)    Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici işlemleri ile genel nitelikli uygulamaları ve politikaları hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak itiraz veya dava yoluna başvurulacak konuları belirlemek,

c)     Mevzuat hükümlerine bağlı olarak Konfederasyonun temsilci olarak bulunduğu kurul ve komisyonlarda görev yapacak Genel Yönetim Kurulu üyelerine bilgi ve belge desteği sağlamak,

ç)   Teşkilattan gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d)    Genel Merkeze bildirilen sorunların çözümüne ilişkin idari işlem sürecini başlatmak, bu kapsamda ilgili kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatı nezrinde gerekli girişimlerde bulunmak,

e)     Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat düzenlemeleri hakkında istenen görüş ve öneri yazılarını hazırlamak,

f)     Ülkemizin taraf olduğu çalışma ve personel hukuku ile sendikal haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin iç hukuk düzenlemelerine etkisi ve uygulaması hakkında inceleme, değerlendirme çalışması yapmak bu konularla ilgili olarak Genel Yönetim Kurulu’na bilgi sunmak,

g)     Teşkilatın mevzuat konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,

ğ)   Kamu görevlilerine yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı politika kurulları dahil bu alanda iş ve işlem üreten kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde bu kurul ve kurumların çalışmalarıyla ilgili Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

h)    Konfederasyonun temsilini gerektiren durumlarda politika üreten kurum ve kurullarda Konfederasyonu temsil etmek,

ı)   Kamu görevlilerinin istihdam türleri itibarıyla sorun ve taleplerini belirlenmesine yönelik gerekli çalışma yapmak,

i)     Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarına ilişkin hazırlıkları yürütmek, toplantılara iştirak etmek,

j)     Merkezi yönetim bütçesi, orta vadeli plan, mali programlar, yatırım plan ve programları ve diğer sosyal politika düzenlemeleri ile stratejik plan ve eylem planlarını incelenmek, değerlendirmelerde bulunmak, Konfederasyonun görüş ve önerilerini belirtilmek, gerektiğinde Genel Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

k)    Görev alanı giren konularda konfederasyon ve sendikaların yöneticilerine, temsilcilerine yönelik eğitim programlarının Genel Başkan Yardımcısıyla (Eğitim ve Sosyal İşler) planlamak, Genel Başkan Yardımcısıyla (Teşkilatlanma) ile uygulamak

l)     Konfederasyon tüzel kişiliği adına açılacak veya Konfederasyon aleyhine açılan davalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bu konularda Genel Yönetim Kurulu ve Genel Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, devredilen yetkileri kullanmak,

m)   Görev alanına giren konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmak, Konfederasyonun yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir. 

Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 25- (1) Genel Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği Konfederasyona üye sendikaların üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(2) Genel Denetleme Kurulu, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.           

(3) Genel Denetleme Kurulu, genel kurulu takip eden 6. ayın sonunda ilkini yapmak kaydıyla altı (6) ayda bir denetleme yapar. Kurul olağan denetleme dışında, kurul üyelerinin oy çokluğuyla karar vermesi ve isteği halinde, Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine de toplanarak denetim yapar. 

(4) Genel Denetleme Kurulu, Genel Yürütme Kuruluna yönelik denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde ifa eder. Genel Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile cd, disket ve ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Genel Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

(5) Tüzüğün diğer hükümleri saklı kalmak üzere, Genel Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir. 

(6) Genel Denetleme Kurulu, Konfederasyon Tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığının denetimini de gerçekleştirir. Genel Kurul dönemi içerisinde gerçekleştirilen denetleme sonunda hazırlanan rapor Genel Yönetim Kuruluna, genel kurul döneminin bütünün kapsayan dönem raporunu ise Genel Kurula sunar. Genel Denetleme Kurulu, Tüzüğün diğer maddelerinde Denetleme Kuruluna verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

(7) Genel Denetleme Kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Denetleme Kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir. 

Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26- (1) Genel Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

a)     Genel Yönetim Kurulu iş ve işlemlerinin, Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemek,

b)    Konfederasyon Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapmak ve bu konuda hazırladıkları denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak. Bu amaçla;

  1. Konfederasyon Tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği tutulan defterleri incelemek,
  2. Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilmek üzere, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarını Genel Yönetim Kuruluna sunmak

c)     Bütçe dönemlerine ait bilanço hesaplarında Konfederasyon bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve bunların kaynaklarını, giderleri ve bunların sarf yerlerini, Genel Yönetim Kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretleri, harcırah ve ödenekleri, çalışan personele ödenen ücretleri, para ve menkul kıymetler mevcudunu, taşınmaz mevcudunu belirtmek,

ç) Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine tüm organların denetimini gerçekleştirmek ve denetim sonucunda hazırlanan denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak,

d)    Genel Yönetim Kurulundan, Tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,

e)     Denetleme sırasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi halinde, gereğinin yapılması için Genel Yönetim Kuruluna ve Genel Disiplin Kurulu’na öneride bulunmak,

f)     Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

g)     Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapmak. 

Genel Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 27- (1) Genel Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçimle Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği Konfederasyona üye sendikaların üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(2) Genel Disiplin Kurulu, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. 

(3) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ve denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. 

(4) Genel Disiplin Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna göre karar verilir. 

Genel Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 28- (1) Genel Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. 

a)     Konfederasyon Tüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına, Yönetmelik ve Genelgelere, Memur-Sen’in amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen veya disiplin cezası gerektiren fiiller kapsamında hareket ettiği tespit edilen yöneticiler ile üye Sendikalar hakkında Genel Yönetim Kurulu tarafından inceleme veya soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde soruşturma yapmak veya soruşturma yaptırmak,

b)    Soruşturma sonucunda sendika ve yöneticiler hakkında uyarı veya kınama cezası vermek, soruşturma sonucunu Genel Yönetim Kuruluna ve diğer ilgililere bildirmek,

c)     Hakkında soruşturma yapılanlardan işlediği fiil kesin ihraç dışında bir cezayı gerektirenlerle ilgili olarak soruşturma sonucunu cezaya ilişkin karar vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna sunmak, verilen cezayı ilgililere bildirmek,

ç)   Yapılan soruşturma sonucunda kesin ihracı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye Sendika hakkındaki soruşturma raporunu ekleriyle birlikte Genel Kurula teklifte bulunulması için Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

d)    Genel Denetleme Kurulunun istemi üzerine disiplin soruşturması yapmak, sonuçlandırmak ve karara bağlamak, Disiplin soruşturmasını yürütmek üzere kurul üyesini/üyelerini görevlendirmek,

e)     Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Disiplin Cezaları

Madde 29- (1) Disiplin cezaları;

a)     Uyarı,

b)    Kınama,

c)     Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

ç)     Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

d)    Geçici ihraç,

e)     Kesin ihraç. 

(2) Uyarma ve Kınama cezası Genel Disiplin Kurulu tarafından, kesin ihraç cezası hariç diğer disiplin cezaları Genel Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

(3) Kesin ihraç cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üye Sendikanın ya da yöneticinin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez. Hangi fiil ve hallere hangi disiplin cezasının verileceği, cezanın kim tarafından verileceği, disiplin cezalarına itiraz ve itirazın karara bağlanacağına ve disiplin kurulunun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Genel Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirtilir. 

(4) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi en fazla bir (1) yıl, Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi ise bir olağan genel kurul dönemidir. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma veya Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası verilenlerle ilgili olarak bir hafta içerisinde kurumlarına yazılı bildirimde bulunulur. Belirtilen cezaları alanlar organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. Bu kişilere ceza süresiyle sınırlı olmak üzere ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklar ödenmez. 

(5) Geçici ihraç cezasının süresi bir (1) yıldan fazla olamaz, bu süre içerisinde üyelik kesintisi yapılmaya devam edilir. Ceza süresince üyelikten kaynaklanan diğer haklar kullanılamaz. Ceza süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili Sendika yöneticileri organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. 

(6) Kesin ihraç çıkarma cezası Genel Kurulun kararı ile verilir. Genel kurulda, isteği halinde ilgili Sendika temsilcisine sözlü savunma hakkı verilir. 

(7) Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi on (10) gündür ve bu süre ilgiliye savunmada bulunmasının tebliğinden itibaren başlar. 

(8) Kesin ihraç cezası hariç olmak üzere disiplin cezaları, ilgililerce kararın kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmemesi halinde kesinleşir. 

İstişari Organların Kuruluş ve Görev Esasları

Madde 30- (1) İstişari organların kuruluşu, görevleri, bu organlarda görev alacaklar, organların toplantı ve çalışma usul ve esasları, görev alacakların belirlenme şekli ve görev süreleri Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenir. 

(2) Bu tüzükte düzenlenenler hariç olmak üzere istişari organlarla ilgili yer alan hükümler dışındaki konulara ilişkin iş ve işlemler, ilgili yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulunun kararlarına göre yürütülür. 

Temsilcilikler

Madde 31- (1) Genel Yönetim Kurulu kararı ile Konfederasyona üye sendikalar, üye sendikaların aynı il/İlçede bulunan şube ve temsilcilikleri arasındaki işbirliğini ve iletişimini arttırmak üzere Konfederasyon İl ve İlçe Temsilcilikleri oluşturabilir. Temsilcilikler, Genel Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir. 

(2) Temsilcilikler aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)     Konfederasyon Tüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına, Yönetmelik ve Genelgelere, Memur-Sen’in amaç ve ilkelerine uygun bir şekilde Memur-Sen Konfederasyonunu en iyi şekilde temsil etmek,

b)    Üye Sendikaların il ve ilçelerdeki şube ve temsilcilikleri arasında işbirliğini sağlamak, sendikal faaliyetleri koordine etmek, ortak eylem planları hazırlamak,

c)     Konfederasyonla benzer amaç ve ilkelere sahip kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak, yardımlaşmak,

ç) İl ve ilçelerde bulunan resmi kurum, kuruluş, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içerisinde olmak,

d)    İl ve ilçelerde bulunan resmi kurum ve kuruluşları ziyaretinde ilgili kurumun hizmet kolunda bulunan yetkili Sendika Şube Başkanını ve/veya İl Temsilcilerini de davet etmek,

e)     İl ve ilçede gelişen olaylarla ilgili olarak yaptığı tespitleri Konfederasyon Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

f)     Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde, içeriği detaylı olarak anlatılmış konularda İl Başkanlar Kurulu kararı ve Genel Yönetim Kurulunun onayı ile basın toplantılarına katılmak ve basın açıklamalarında bulunmak,

Başkanlar Kurulu

Madde 32- (1) Başkanlar Kurulu; Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Konfederasyona üye Sendikaların Genel Başkanlarından oluşur. Kurulun başkanlığı, Genel Başkan, yokluğunda Genel Sekreter tarafından yürütülür. 

(2) Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın kararıyla; Başkanlar Kurulu üyeleri, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulunun Başkanları ile Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Engelli Kamu Görevlileri Komisyonu ve diğer komisyonların başkanlarının da katılımıyla genişletilmiş Başkanlar Kurulu şeklinde toplanabilir. 

(3) Başkanlar Kurulu, istişari organlar olup Genel Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Başkanlar kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup Genel Yönetim Kurulunda değerlendirilir. 

Merkez Danışma Kurulu

Madde 33- (1) Genel Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak, ülkede ve dünyada gelişen ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal olayları değerlendirerek Konfederasyonun bu olaylara ilişkin ilke ve yaklaşımlarının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından Merkez Danışma Kurulu oluşturulabilir. 

(2) Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı toplantı konusu ve gündemine uygun olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Merkez Danışma Kurulunun sürekli üyesidir. Kurul, gündeme alınacak konu veya konular belirtilmek suretiyle Genel Yönetim Kurulunca ihtiyaç duyulan zamanlarda, yapılacak çağrı üzerine toplanır. 

(3) Kurulun Genel Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer üyeleri gündem konularına göre, alanında yetkin olan bürokrat, sendikacı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteci, yazar, akademisyen ve benzeri kişiler arasından Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Toplantı konu ve gündemine uygun olarak Kurul üyeleri Genel Yönetim Kurulunca farklı kişilerden oluşturulabilir. 

(4) Kurul çalışmalarını Genel Başkan başkanlığında yürütür. Kurul üyelerinden çalışma komisyonları kurulabilir ve bu komisyonlara dışarıdan uzmanlar ve yardımcılar çağırabilir. Kurul, çalışmalarını rapor haline getirir ve varsa önerileriyle birlikte Genel Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere Genel Başkana sunar. Kurulun rapor ve önerileri tavsiye niteliğindedir. 

Dış İlişkiler ve Uluslararası Faaliyetler

Madde 34- (1) Konfederasyonun dış ilişkileri ve uluslararası faaliyetleri; Konfederasyonun amacı, ilke ve değerleri, tüzük hükümleri, Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve üye olunan uluslararası kuruluşların kararlarına uygun olarak; emeğin küresel dayanışmasına, çalışma hayatının insan onuruna uygun hükümler ve uygulamalar içermesine, sendikal haklar konusunda tecrübe paylaşımı, ortak çalışma ve ikili-çoklu işbirliği çalışmaları yapılmasına fırsat ve imkan verecek şekilde planlanır ve icra edilir.   

(2) Dış ilişkilerle ilgili çalışmalarda, yerel ilke ve değerlerin evrensel ilke ve değerler hale gelmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler yanında evrensel ilke ve değerlerin yerel zeminde emek mücadelesi lehinde sonuç doğurmasını sağlayacak etkinliklere de yer verilir. 

(3) Dış ilişkilerle ilgili faaliyetler ile uluslararası ilişkilerde başta ILO olmak üzere uluslararası kuruluşlar, bölgesel, küresel emek örgütlenmelerinin çalışmalarına katılma, gerektiğinde üyelik için gerekli çalışmaları yapmak ve medeniyet coğrafyası özelinde emek örgütlerinin bir arada olmasına imkan sağlayacak örgütler kurulmasına dönük faaliyetlere de yer verilir. 

Zorunlu Organlara Seçilme Şartları, Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 35- (1) Konfederasyon zorunlu organlarına seçilenlerin mali ve sosyal hakları, Tüzüğün ilgili maddeleri gereği Genel Kurul kararıyla belirlenir. 

(2) Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla aylıksız izne ayrılacak Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan tarafından önerilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 

(3) Konfederasyon Yöneyim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine sadece maaş, Sendika ya da Şube Yönetim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan ve kendilerine sendikaları tarafından maaş ödenen Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile aylıksız izne ayrılmayan Genel Yönetim Kurulu üyelerine sadece huzur hakkı ödenir. 

(4) Aylıksız izne ayrılan Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerine eş ve çocuk yardımı dâhil olmak üzere ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlilerinin yararlanmakta olduğu sosyal yardımlar ayrıca ödenir. 

(5) Konfederasyon Yöneyim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve sosyal güvenlik primleri ile vergi, harç vb mali yükümlülükleri Konfederasyon Genel Merkezi tarafından ödenir. 

(6) Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeleri ile Konfederasyon personelinin yıllık izin dâhil olmak üzere mazerete dayalı izin süreleri, Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili mevzuatında belirtilen hükümler dikkate alınarak Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(7) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanların Konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. 

(8) Emekliye ayrılanların Konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder. 

(9) Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinden kadrosu Konfederasyon Genel Merkezinin bulunduğu il dışındaki illerde bulunanlara, ilk maaşları ve bir daha seçilememe veya aday olmamaları durumunda son maaşlarıyla birlikte emsali devlet memuru esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenir. Görevin sona ermesine bağlı olarak yolluk ödenmesinde, Konfederasyona bağlı sendikanın üyeliğinden istifa etmemiş olmak şartı aranır. 

(10) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, sendika üyeliğinden istifa hali hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği aydaki maaş ve huzur hakları iki kat olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme ilgilinin ailesine yapılır. 

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 36- (1) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu çıkan miktarı aşmamak üzere genel başkan yardımcıları için eşit miktarda, genel başkan için ise genel başkan yardımcıları için belirlenen ücretin %10’u fazla olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır. 

(2) Sendikalarında Yönetim Kurulu üyesi olmasına bağlı olarak aylıksız izine ayrılmış olan veya kurumlarından aylıksız izne ayrılmayan ya da ayrılamayan Genel Yönetim Kurulu üyelerine maaş ödenmez. Ancak bu kişilere Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılmış olunması şartıyla Konfederasyon Yönetim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyesine ödenen maaşın %45’i tutarında ücret ödenir. Genel Başkana huzur hakkı ödenmesi halinde söz konusu oran %50 olarak uygulanır. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır. 

(3) Genel Yönetim Kurulu üyelerine, genel ve yerel seçimlerde aday olmaları veya kamu kurum ve kuruluşlarına Konfederasyonu temsilen seçilmelerine bağlı olarak yönetim kurulu üyeliklerinin sona ermesi dâhil, görev sürelerinin sona erdiği tarihi takip eden ayda ödenmek üzere, görev yaptıkları her yıl için, Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla kendisine maaş ödenen Yönetim Kurulu üyesine ödenen en son maaş tutarında hizmet tazminatı ödenir. Ancak memuriyeti devam etmesine rağmen sendika üyeliğinden istifa edenlere bu tazminat ödenmez. Bu ödemenin her yılın son maaşıyla birlikte ödenmesi esas olup ilgilinin talebi ve Genel Yönetim Kurulunun onayıyla dönem sonunda ödenir. Yıldan az süreler için yapılacak ödemenin tutarı, kıstelyevm yöntemiyle belirlenir. 

(4) Konfederasyon Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve zorunlu organlarda görev alanların yol masrafları Konfederasyon tarafından ödenir. Genel Merkezin bulunduğu il dışından gelen zorunlu organ üyeleriyle genel kurul delegelerinin barınma ve yemek giderleri Konfederasyon tarafından karşılanır. Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen her türlü sendikal faaliyet kapsamında toplantı, çalıştay, seminer vb etkinliklerde görev alanların yol, konaklama ve yemek giderleri Konfederasyon tarafından karşılanır. 

(5) Sendikal çalışma sırasında vefat eden veya çalışamayacak durumda malul kalan Konfederasyon zorunlu organlarında görev alan asil üyelere, Genel Merkez bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, olay tarihi itibariyle en yüksek Devlet memuruna ödenen net maaşın vefat durumunda sekiz katı, maluliyet durumunda ise beş katı oranında belirlenir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için, yürütülen çalışmanın Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yürütülmesi ve Genel Yönetim Kurulu kararında çalışmaya katılacak yönetici ve üyelerin isimlerinin belirtilmiş olması şarttır. 

(6) Genel Yönetim Kurulu asil üyelerinin, belgelemeleri kaydıyla sendikal faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere ödemek zorunda oldukları tazminatlar ile görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle kendilerine ve/veya mallarına zarar verilmesi hallerinde uğradıkları zararları karşılamak amacıyla yardım yapılabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı taraf/taraflarca tazmin edilirse, Konfederasyonun yaptığı yardım ilgilisince iade edilir. 

(7) Genel Denetleme Kurulu üyelerine, fiilen denetim faaliyetine katılmış olmaları kaydıyla her denetleme faaliyeti için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 350 rakamıyla çarpımı tutarında denetim tazminatı ödenir 

(8) Genel Disiplin Kurulu üyelerine, fiilen inceleme ve soruşturma işlemlerine katılmış olmaları kaydıyla hazırladıkları her disiplin soruşturması raporu için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 350 rakamıyla çarpımı tutarında inceleme ve soruşturma tazminatı ödenir 

(9) Konfederasyon zorunlu organlarının üyelerine bu madde kapsamında ödenenler ile bu madde kapsamında Genel Kurul kararıyla ödenmesine karar verilenler haricinde başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılamaz. 

Konfederasyon Personeli

Madde 37- (1) Konfederasyonun genel merkezi bünyesinde Konfederasyonun faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkezde kurulacak büroların iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin mali ve sosyal hakları, hak ve sorumlulukları, görev tanımları ve bağlı bulunacakları amirler, Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

(2) Konfederasyonun gerçekleştireceği faaliyetlerin plânlanmasında, Konfederasyon tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik strateji belirlenmesinde, Konfederasyonun kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarıyla ilişkilerin düzenlenmesinde uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılmak üzere Genel Başkanın önerisi ve Genel Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak hizmet vermek üzere Danışman unvanıyla personel istihdam edilebilir. Danışman unvanıyla istihdam edilecek personel, doğrudan Genel Başkana bağlı olarak çalışır. Bu unvanla görev yapan personele ödenecek maaş, Genel Yönetim Kurulu üyelerine ödenen maaşı aşmamak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(3) Konfederasyon bünyesinde görev yapanlarla, danışman statüsünde istihdam edilen personelin sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken primleri Konfederasyon tarafından ödenir. 

   

IV. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Bütçe

Madde 38- (1) Bütçe, Genel Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul dönemi esas alınarak; her yıl ayrı olmak üzere; gelirler ve giderlerden oluşan iki ana bölümde tahmini olarak hazırlanarak Genel Kurula sunulur 

Sendikanın Gelirleri

Madde 39- (1) Sendikanın gelirleri; 

a)     Üye Sendikalardan alınan aidatlar,

b)    Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c)     Bağışlar ve yardımlar,

ç)     Mal varlığı gelirleri,

d)    Mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler,

e)     Konfederasyon tüzel kişiliği adına açılan tazminat davalarından elde edilen gelirler,

f)     4688 sayılı Kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

g)     İktisadi işletmeden gelen gelirler,

ğ)     Mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirlerdir.

                        

Konfederasyon Üyelik Aidatı

Madde 40- (1) Üye sendikalar, üyelerinden her ay tahsil ettiği üyelik aidatının yüzde 7,5'ini Konfederasyona üyelik aidatı olarak her ay öder. Aidat miktarının arttırılması yönünde değişiklik yapmaya Genel Kurul yetkilidir. 

(2) Üye Sendikaların toplu sözleşme veya toplu sözleşme hükmündeki sözleşmeyi imzalamalarına bağlı olarak üyeleri ile üyesi olmayan kamu görevlilerinden aldığı aidat ve benzeri adlar altındaki ödemeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir ve Konfederasyona ödenecek aidat tutarının hesabında dikkate alınır.  

(3) Üyelik aidatı her ay düzenli olarak Konfederasyonun banka hesabına yatırılır. Üye sendikalar her ayın gelirini gösteren mizan tablolarını onaylayarak takip eden ay içerisinde Konfederasyona gönderirler. 

(4) Yönetim Kurulu tarafından, kabul edilen meşru mazeret hali hariç yükümlülüğün yerine getirilmemesi bu tüzüğün ihlali sayılır. Yükümlülüğünü mazeretsiz ve kasıtlı olarak yerine getirmeyen, aidatlarını düzenli olarak ödemeyen sendikalar önce yazılı olarak ikaz edilir. Bu ikaza rağmen, durumda bir değişiklik olmazsa Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulundan üye Sendikanın mali durumunun tespitini ister. Üye Sendika, Denetleme Kuruluna mali durumunun tespiti çalışmaları sırasında gerekli kolaylığı göstermek, sendikanın banka hesapları ile ilgili bilgileri vermek, gelir gider durumuna ilişkin belgeleri sunmak dâhil olmak üzere gereken kolaylığı sağlamaktan sorumludur. Denetleme Kurulu, üye sendikanın her türlü gelir ve giderini inceleyerek düzenleyeceği raporu Genel Yönetim Kuruluna verir. 

(5) Konfederasyon aidatını bir mali yıl içinde üç ay ödemeyen üye Sendika, Genel Yönetim Kurulunca bu durumun keyfi ve kasıtlı olduğunun tespiti halinde disiplin kuruluna sevk edilir ve Disiplin Kurulu raporu doğrultusunda kesin ihraç edilmek üzere hakkında gerekli işlemler başlatılır. Her halükarda üyelik aidatını bir mali yıl içinde üç ay ödemeyen üye Sendika Genel Kurulda temsil edilemez. 

(6) Konfederasyona üyeliği kabul edilen KKTC dahil diğer ülkelerdeki sendikalardan alınacak üyelik aidatı tutarı, oranı, hiç aidat almama dahil olmak üzere Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Konfederasyon Gelirlerinin Banka Hesaplarına Aktarımı

Madde 41- (1) Konfederasyonun gelirleri, bir kamu bankası veya özel bankada ya da PTT Bank’da Konfederasyon adına açılan hesaba yatırılır. Genel merkezde Konfederasyon kasasında 50.000 gösterge rakamı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı çarpımından elde edilecek miktarı kadar nakit para bulundurulabilir. 

Konfederasyonun Giderleri

Madde 42- (1) Konfederasyon gelirlerinden ve kasa mevcudundan üye Sendikalar, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar dâhil hiç kimseye borç verilemez. Genel Merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşının %40’ından fazla olamaz. 

(2) Konfederasyon amaçları ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, Tüzükte izin verilenler dışında harcama yapılamaz ve bağışta bulunulamaz. Konfederasyon gelirlerinin %10’u, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılır. 

(3) Konfederasyon giderleri; 

a)     Konfederasyon organlarına seçilenlerle, Konfederasyon tarafından istihdam edilecek personel ve Konfederasyon etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, ücret, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderleri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik primleri,

b)    Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,

c)     Genel Merkez, temsilcilikler, oluşturulacak komisyon ve kurul giderleri,

ç)   Kurucusu olduğu vakıflara ait katılım, aidat vb giderler ile yardımlaşma sandığı giderleri, sosyal hizmet giderleri,

d)    Konfederasyonu temsille görevli ya da görevlendirilmiş kişilerin temsil giderleri,

e)     Konfederasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan veya kiralanan her türlü menkul ve gayrimenkullere ilişkin ödenecek ücretler ve vergiler,

f)     Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerdir. 

(4) Genel Yönetim Kurulu, bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır. 

Konfederasyonun Tutacağı Defterler

Madde 43- (1) Konfederasyon aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır. 

a)     Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

b)    Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri,

c)     Gelen giden evrakın, tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri,

ç)   Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyalar,

d)    Demirbaş eşya defteri,

e)     Gelir makbuzları ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya ve defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve aidat defteri. 

(2) Yukarıda yazılı defterler, her olağan Genel Kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Konfederasyon, tutmakla, yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. 

(3) Konfederasyon, defterler ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takiben takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır. 

(4) Konfederasyon, her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderir. 

(5) Konfederasyon Genel Merkezi tarafından tutulması gereken defterler, defterlerin tutulma şekli, mali işlere ilişkin belge ve evrakın tanzim şekli ve usulleri, Genel Merkez mali denetiminin usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

Demirbaşların Satımı ve Düşümü

Madde 44- (1) Değeri memur maaş katsayısının bin (1000) gösterge rakamının çarpımıyla bulunacak tutardan daha yüksek tutara isabet eden demirbaşların satışı ve düşümü, aralarında Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) bulunmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım onarım, tadilat vb. işlemler bu komisyonun sorumluluğunda yürütülür. Komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Komisyon kararları, Genel Yönetim Kurulunun onayıyla uygulanır. 

Birleşemeyecek Görevler

Madde 45- (1) Genel kurul üyeliği hariç olmak üzere bir kişi aynı anda iki zorunlu organda görev alamaz. 

Bilgi Verme

Madde 46- (1) Üye sendikalar her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma raporlarını, ait oldukları devreyi takip eden üç ay içinde Konfederasyona gönderirler. 

Katılma ve Birleşme

Madde 47- (1) Konfederasyonun bir başka Konfederasyon ile birleşmesine veya katılmasına, başka bir konfederasyonun Konfederasyona katılmasına, oylamaya katılan genel kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Kurul yetkilidir. 

(2) Katılma ve birleşmeye ilişkin diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Cezalandırılanların Durumu

Madde 48-  (1) Konfederasyon zorunlu organ üyelerinden, üyesi olduğu sendikanın genel kurulu tarafından üyelikten çıkarma cezası verilenler hakkındaki kararın onaylı bir örneği ilgili sendika tarafından Konfederasyona gönderilir. Üyesi olduğu sendikanın genel kurulunca verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı yargı yoluna başvuran zorunlu organ üyesinin Konfederasyon zorunlu organlarındaki görevi, dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar devam eder. Üyelikten ihraç kararına karşı yargı yoluna başvurmayan, yargı yoluna başvurusu sonucunda hakkındaki üyelikten ihraç kararı yargı tarafından kesin kararla hukuka uygun bulunanların üyeliği, bu durumların gerçekleştiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. 

(2) Konfederasyon zorunlu organlarının üyeleri, üyesi olduğu sendikanın organları tarafından kendilerine verilen disiplin cezalarını, işlemin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Konfederasyon Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.  

Kararlara Uyma Yükümlülüğü

Madde 49- (1) Konfederasyona üye Sendikalar, Konfederasyon organlarınca verilecek, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun görevleri yapar ve kararlara uyar.  

Yazışmalarda İmza Yetkisi

Madde 50- (1) Konfederasyon adına yapılacak yazışma ve yayınlanacak genelgelerde çift imza kullanılır. Yazışmaları Genel Başkan, ilgili Genel Başkan Yardımcısı ile imza eder.  

Fesih, İnfisah ve Kapatma Hali

Madde 51- (1) Konfederasyonun feshi, kendiliğinden dağılması veya Mahkeme kararı ile kapatılması durumunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32’nci maddesi uyarınca tasfiye işlemi sonucunda kalan para ve mal varlığı Genel Kurul kararı ile aynı amaç ve ilkelere göre kurulmuş bir Konfederasyona veya insan hak ve özgürlüklerini savunan sendika, dernek ya da vakıflara devredebilir. 

(2) Başka bir Konfederasyonla birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. 

(3) Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin 2/3 ünün kararıyla alınır. Sendikanın feshinin gündem maddeleri arasına yer aldığı genel kurulda toplantı yeter sayısı, ilk toplantı için 2/3 olarak uygulanır. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda 2/3 oranı aranmaz; ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin 2/3’ünün kararıyla alınır. Karar yeter sayısı ise, delege tam sayısının ¼’ünden az olmamak üzere toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. 

Konfederasyona Üye Sendikalar

Madde 52- (1) Konfederasyona Üye Sendikalar;

1- Büro Memur-Sen

2- Eğitim-Bir-Sen

3- Sağlık-Sen

4- Bem-Bir-Sen

5- Birlik Haber-Sen

6- Kültür Memur-Sen

7- Bayındır Memur-Sen

8- Ulaştırma Memur-Sen

9- Toç Bir-Sen

10- Enerji Bir-Sen

11- Diyanet-Sen

 

Yürürlük

MADE 53-  20.04.2019 tarihli 6.Olağan Genel Kurulda, delegelerin oylarına sunulan bu tüzük, Genel Kurul tarafından kabul edilmesinden itibaren yürürlüğe girer.

 
3WTURK CMS v8.0