4688 SAYILI KANUN

Kanun No 4684
Resmi Gazete Tarihi 03/07/2001
Resmi Gazete No 24451
Kabul Tarihi 20/06/2001
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN
BIRINCI BÖLÜM

Kamu Bankalarina Iliskin Hükümler

 


MADDE 1.- A) 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayili Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi, Türkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi ve Türkiye Emlak Bankasi Anonim Sirketi Hakkinda Kanunun 1 inci maddesinin (4) numarali fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve (5) numarali fikrasinda yer alan "3346 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri ile Fonlarin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun" ibaresi fikra metninden çikarilmistir.

4. Bankalarin yillik faaliyetleri ile ilgili olarak (2000 yili faaliyetleri dahil) genel kurullarina sunacagi yillik bilançolari ile kâr ve zarar cetvellerinin; 4389 sayili Bankalar Kanununun 13 üncü maddesinin (2) numarali fikrasinda belirtilen bagimsiz denetim kuruluslarinca onaylanmasi sarttir.

B) 4603 sayili Kanunun 3 üncü maddesinin (1) numarali fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

1. Bankalarin, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten önce çesitli kanun ve kararnamelerle verilmis görevler nedeniyle dogan ve bütçe ödenekleri ile karsilanamayan yillara iliskin olarak banka sigorta muamele vergisi eklenerek olusmus görev zarari alacaklari, yeniden yapilandirilmalari kapsaminda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tasfiye edilir. Bankalara bedeli önceden ödenmeden görev verilemez.

C) 4603 sayili Kanunun geçici 1 inci maddesinin (3) numarali fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

3. Yeniden yapilandirma sürecinde bankalarin yönetim kurulunca istihdam fazlasi olarak tespit edilen banka personeli, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayili Kanunun 22 nci maddesine (süreler hariç) göre, diger kamu kurum ve kuruluslarina nakledilir. Ancak, bu sekilde nakledilen personelden, anilan madde uyarinca eski kadrolarina ait haklari sahislarina bagli olarak sakli tutulanlar için bankacilik tazminati da sahislarina bagli bir hak teskil etmez. Bu durumda, söz konusu 22 nci madde kapsaminda Özellestirme Fonu tarafindan yapilmasi gereken ödemeler ilgili bankalar tarafindan yapilir.

MADDE 2.- 4603 sayili Kanuna asagidaki geçici maddeler eklenmistir.

GEÇICI MADDE 2- Geçici 1 inci maddenin (2) numarali fikrasinda belirtilen süreler içinde emeklilik hakkini kullanmayanlara, bu maddenin yayimi tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik basvurusunda bulunmalari halinde, emekli ikramiyeleri % 25 fazlasiyla ödenir.

506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulmus T. Emlak Bankasi A.S. Mensuplari Emekli ve Yardim Sandigi Vakfina tabi personel için de geçici 1 inci maddenin (2) numarali fikrasi ve bu madde hükümleri uygulanir. Ancak, söz konusu personel için geçici 1 inci maddede öngörülen süreler bu maddenin yayimi tarihinden itibaren baslar.

Bu madde kapsaminda emekli olan personel, emekli olduklari tarihten itibaren üç yil içinde bu bankalarda yeniden istihdam edilemez.

T.Emlak Bankasi A.S. Mensuplari Emekli ve Yardim Sandigi Vakfi üyesi personele, emekli olduklarinda, bu Sandiga tabi olarak çalistiklari ve "emekli ikramiyesi" veya "kidem tazminati" veya "is sonu tazminati" alamadiklari yillar için, Bankadaki emsali T.C. Emekli Sandigina tabi personele her bir hizmet yili için ödenmesi gereken "emekli ikramiyesi" tutari kadar kidem tazminati Türkiye Emlak Bankasi A.S. tarafindan ödenir. Bu maddenin yürürlüge girdigi tarihten önce emekli olan, söz konusu Vakif üyesi personel için de, her hizmet yili için kendi hizmet dönemlerinde geçerli olan emekli ikramiyesi tutarlari dikkate alinarak kidem tazminati hesaplanmak üzere ve geçmise yönelik herhangi bir gecikme zammi, faiz veya fer’î diger bir hak ödenmemek kaydiyla bu fikra hükmü uygulanir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi, Türkiye Halk Bankasi A.S. ve Türkiye Emlak Bankasi A.S.'nde 5434 sayili Kanuna tabi olarak çalismakta olan personelden, emeklilik hakkini elde etmeden, bu Kanundan faydalanmak amaciyla 31.12.2001 tarihine kadar bu görevlerinden istifaen ayrilanlara, 5434 sayili Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emeklilik ikramiyesi miktarini asmamak ve emekli olma sarti aranmamak üzere hesaplanacak miktar, ilgili bankalarca ikramiye olarak ödenir. Bunlardan, bilahare T.C. Emekli Sandigindan emekli ayligi baglanmasina hak kazananlara, Sandikça ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabinda, ikramiye ödenen bu süreler dikkate alinmaz. T. Emlak Bankasi A.S. Mensuplari Emekli ve Yardim Sandigi Vakfina tabi olarak çalisan personelden, ayni sürede istifa ederek ayrilanlara da, Vakfa tabi süreler için, emekli olma sarti aranmaksizin yukaridaki fikra hükümlerine göre hesaplanacak kidem tazminati ilgili bankaca ödenir.

GEÇICI MADDE 3- Türkiye Emlak Bankasi Anonim Sirketinin yeniden yapilandirma çalismalari sürecinde, Bankanin her türlü bankacilik hizmetleri ile bankacilik is ve islemlerinden ve bankalara olan yükümlülüklerden dogan taahhütleri ve bankacilikla ilgili sabit kiymetler dahil kanunî takibe intikal etmis alacaklar ile 2001/2202 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin 1 inci maddesi ile devri öngörülen Türkiye Emlak Bankasi A.S.'nin varliklari hariç tüm aktifleri bankalarin yönetim kurullarinin kendi aralarinda düzenleyecekleri protokol dogrultusunda, protokole konu bütün hak, alacak ve borçlar, alacaklilarin rizasi veya sair herhangi bir isleme gerek kalmaksizin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketine veya Türkiye Halk Bankasi Anonim Sirketine devredilir. Söz konusu islemlere iliskin olarak Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüsü alinir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi veya Türkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi tarafindan devir alinacak taahhütler ile aktifler arasindaki menfi fark devir alan bankaya Hazine Müstesarliginca nakit ve/veya tahvil seklinde sermaye olarak ödenir. Devir tarihi itibariyla nazim hesaplarda yer alan taahhütlere de nakde dönüstükleri takdirde nakde dönüstükleri tarih itibariyla ayni islem uygulanir.

Devir islemlerinin tamamlanmasini takiben Türkiye Emlak Bankasi Anonim Sirketinin bankacilik islemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girer. Bankanin tasfiyesi banka genel kurulunca belirlenecek üç kisiden olusan Tasfiye Kurulunca genel hükümlere göre yürütülür.

Tasfiye Kurulu, 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununda yazili iflas dairesi, alacaklilar toplantisi ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak Kanun hükümleri çerçevesinde Bankayi tasfiye eder. Tasfiye Kurulu, iflas masasinin aktifindeki paralarla, iflas idaresi sifatiyla tahsil ettigi paralari muhafaza ve nemalandirma hususunda 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine tabi degildir. 492 sayili Harçlar Kanununun 36 nci maddesinin birinci fikrasi hükmü bu paralar için uygulanmaz.

Tasfiye Kurulu, her türlü alacaklar bakimindan tahkim, sulh, kabul ve feragat yetkileri ile banka hak ve alacaklarinin takip, tahsil ve tasfiyesinde geçici 4 üncü maddede yer alan kanunî haklardan aynen yararlanir. Tasfiyeye konu menkul ve gayrimenkullerin satisinda 2004 sayili Icra ve Iflas Kanunu ve 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Söz konusu devir islemlerinde 4054 sayili Rekabetin Korunmasi Hakkinda Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

GEÇICI MADDE 4 - Yeniden yapilandirma süreci içinde, bankalarca baslatilmis ve devam eden takipler sonuçlandirilincaya kadar borçlularin iflasi halinde 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 221 inci maddesindeki iflas bürosu bankalarin temsilcisinin katilimi ile tesekkül eder. 2004 sayili Icra ve Iflas Kanununun 223 üncü maddesindeki Iflas Idaresinin, bankalarin talep etmesi halinde üyelerinden bir veya ikisi bankalarin gösterecegi iki kat aday arasindan icra tetkik mercii tarafindan seçilir. Bankalar bir üye seçtirmisse, icra tetkik mercii diger bir üyeyi alacak tutari itibariyla çogunlukta olanlarin gösterecegi iki aday arasindan, bir üyeyi de alacakli sayisi itibariyla çogunlukta olanlarin gösterecegi adaylar arasindan seçer. Bankalar iki üye seçtirmisse, diger bir üye icra tetkik mercii tarafindan alacakli sayisi itibariyla çogunlukta olanlarin gösterecegi iki aday arasindan seçilir.

Yeniden yapilandirma süreci içinde, bankalarca kredi alacaklarinin tahsili amaciyla açilmis veya açilacak dava veya takipler sonuçlandirilincaya kadar 492 sayili Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayili Ceza Evleriyle Mahkeme Binalari Insasi Karsiligi Olarak Alinacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkinda Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmayacagi gibi her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat sarti aranmaz. Ayrica bankalarin mahkeme ilamini almasi ve teblige çikartmasi islemlerinde karsi tarafa yükletilmis olan harcin ödenmis olmasi sarti da aranmaz.

Türkiye Emlak Bankasi A.S.'nin tasfiyesi hükmen sonuçlandirilincaya kadar ayni hükümlerin uygulanmasina devam olunur.

Bankalarin alacaklarina iliskin davalarda 1086 sayili Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri muhakeme usulü hükümleri uygulanir.

GEÇICI MADDE 5 - Bankalarin yeniden yapilandirilmasi ile görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürütmekte olduklari görevlerden yalnizca, reel sektörün faaliyetlerinin gelisip devamini temin etmek, bankalarin aktiflerini seyyal kilmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankalarin reorganizasyonunu saglayarak süratle özellestirmeye hazirlamak amaciyla yapacaklari ve konusu açikça suç teskil etmeyen is ve islemlerden dolayi sorumlu tutulamazlar. Yeniden yapilandirma sürecinde ve bu amaca yönelik olarak bu kisilerin is ve islemleriyle ilgili, üçüncü kisilerce kusura dayali açilacak davalar, temsil ettikleri banka veya bankalara açilir. Bankalarin rücu hakki saklidir.

MADDE 3.- 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayili Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi Kanununun ek 2 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Ek Madde 2 - Bankanin (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakiflar Genel Müdürlügüne ait olanlarin satisina ve bu satisla ilgili usul ve esaslari belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 4.- 11.6.1937 tarihli ve 3242 sayili Göçmenlere Nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dagitilmasi Hakkinda Kanun, 14.7.1970 tarihli ve 1311 sayili Türkiye Bagciliginin Modernlestirilmesi ve Bagciligimizin Kalkindirilmasi Hakkinda Kanun, 15.3.1977 tarihli ve 2085 sayili Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasi ve Tarim Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarinin 10 Yilda 10 Esit Taksitle Faizsiz Ödenmesine Iliskin Kanun, 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayili Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkinda Kanun, 5.3.1992 tarihli ve 3782 sayili Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasina ve Tarim Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kisim Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun, 399 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazi Maddelerinin Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinin (c) fikrasi ve 27.4.1995 tarihli ve 4106 sayili Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasina, Tarim Kredi Kooperatiflerine, Tarim Isletmeleri Genel Müdürlügüne, Türkiye Zirai Donatim Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy Iliskileri Genel Müdürlügüne Olan Bir Kisim Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldirilmistir.

27.4.1995 tarihli ve 4106 sayili Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasina, Tarim Kredi Kooperatiflerine, Tarim Isletmeleri Genel Müdürlügüne, Türkiye Zirai Donatim Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy Iliskileri Genel Müdürlügüne Olan Bir Kisim Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 1 inci, 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu ve 10 uncu madde metinlerinden "T.C. Ziraat Bankasi" ve "Tarim Kredi Kooperatifleri" ibareleri çikarilmistir.


IKINCI BÖLÜM

Bazi Fonlarin Tasfiyesi ile Ilgili Hükümler


 

MADDE 5.– 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayili Sivil Savunma Kanununun 36 nci maddesi asagidaki sekilde, 38 inci maddesinde geçen "Sivil Savunma Fonundan;" ibaresi "Asagida sayilan giderler Içisleri Bakanligi bütçesine konulan ödeneklerden ve/veya özel ödenek kaydedilen tutarlardan karsilanir." seklinde degistirilmis; 37, 39 ve 46 nci maddeleri ile 38 inci maddesinin (e) bendinde yer alan "karsilanir." ibaresi yürürlükten kaldirilmistir.

Madde 36- Sivil savunmanin gerektirdigi her türlü giderler ile 38 inci maddede belirlenen giderlerin karsilanmasinda kullanilmak üzere;

a) Giderlerini özel gelirleriyle karsilayan ve Hazine yardimi almayan katma bütçeli idareler gelir bütçelerinin yüzde 1'i,

b) Sermayesinin tamami Devlet tarafindan verilen ve sermayesinde Devletin istiraki olan tesekkül, müessese ve sirketler ile resmi ve özel bankalar ve özel kanunlarla kurulan kurum ve tesekküller ile sermayesinin yarisindan fazlasina bunlarin istiraki suretiyle tesis edilen ortakliklarin bütçelerinin veya bilançolarindaki safi kârlarinin binde 5'i,

c) Bagis ve yardimlar,

Içisleri Bakanligi Merkez Saymanlik Müdürlügü hesabina yatirilir. Yatirilan bu tutarlar Maliye Bakanliginca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diger yandan sivil savunma hizmetlerinde kullanilmak üzere Içisleri Bakanligi bütçesinde açilacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Özel ödenek kaydedilen bu tutarlardan yili içerisinde harcanmayan miktarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Bu maddede öngörülen gelirlerin tahsilatinda 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir. Süresinde yatirilmayan tutarlar için söz konusu Kanunda belirtilen gecikme cezalari disinda ayrica ita amirleri ve muhasiplerden bu tutarlarin yüzde 10'u oraninda ceza tahsil edilir.

Afet durumlarinda, ilgili saymanlik hesaplarindan acil ihtiyaçlari karsilamak amaciyla gerekli islemler ve belgeler daha sonra tamamlanmak ve mahsubu özel ödenek kaydedilen tutarlardan yapilmak üzere gerekli sayida personele ayri ayri olmak üzere avans verilebilir.

Özel ödenek kaydedilen tutarlarin toplanmasi, harcanmasi ve genel hükümlerin avans ve kredilere dair sinirlamalarina bagli kalinmaksizin avans verilmesi ile mahsubuna iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine Içisleri Bakanliginca çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 6.- 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayili Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alinacak Tedbirlerle Yapilacak Yardimlara Dair Kanunun 33 üncü maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde, 46 nci maddesinde yer alan "fondan" ibaresi ile ek 6 nci maddesindeki "fon hesabindan" ibaresi "afet tertiplerinden", "Fon Harcama Yönetmeligi" ibaresi de "Afet Harcamalari Yönetmeligi" olarak degistirilmis ve 34, 35, 37, 38, 39, 41 ve 44 üncü maddeleri ile ek 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fikralari yürürlükten kaldirilmistir.

Mali hükümler:

Madde 33 - Bu Kanun geregince yapilacak harcamalari karsilamak üzere;

a) Her yil iktisadi Devlet tesekkülleri ile en az sermayesinin yaridan fazlasi Devlete ait bulunan banka ve müesseselerin yil sonu bilanço kârlarinin yüzde 3'ü nispetinde ödeyecekleri hisseler,

b) Bu Kanun uyarinca borçlu bulunan hak sahiplerince yatirilacak taksit ve faiz ödemeleri,

c) Bu Kanun uyarinca yaptirilan ve ihtiyaç fazlasi oldugu anlasilan konutlarin satisindan elde edilecek gelirler,

d) Bu Kanun uyarinca kamulastirilan veya satin alinan araziler üzerinde olusturulan ve ihtiyaç fazlasi oldugu anlasilan arsalarin satisindan elde edilen gelirler,

e) Nakdi yardim ve bagislar,

Bayindirlik ve Iskân Bakanligi Merkez Saymanlik Müdürlügü hesabina yatirilir. Yatirilan bu tutarlar, bu Kanunda belirtilen harcamalarda kullanilmak üzere Maliye Bakanliginca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diger yandan Bayindirlik ve Iskân Bakanligi bütçesinde açilacak afet tertibine özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yili içerisinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

(a) bendinde belirtilen gelirler mayis ve kasim aylari içerisinde iki esit taksitte ödenir ve hesaba yatirildiklari yilin, yillik beyannamesiyle bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarindan indirilir. Süresinde yatirilmayan hisseler 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Tabii afet nedeniyle özel ve kamu kuruluslari ile kisiler tarafindan her ne ad altinda olursa olsun toplanan nakdi bagis ve yardimlar Maliye Bakanligi Merkez Saymanlik Müdürlügü adina açilacak özel hesaplarda toplanir ve nemalandirilir. Gerektiginde döviz hesabi da açilabilir. Bu hesaplarda toplanan miktarlar Maliye Bakanliginca ihtiyaca göre ilgili kurum bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle kullandirilir. Bu ödeneklerden yili içerisinde kullanilmayan miktarlari, ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Acil durumlarda, il valilikleri adina açilacak acil afet hesaplarina, Bayindirlik ve Iskân Bakanligi bütçesinin afet tertiplerinden ödeme yapilir. Bu hesaplardan yapilacak harcamalarin belgeleri il özel idaresinde saklanir ve il özel idare bütçesi ile birlikte Sayistayca denetlenir. Yil sonunda harcanmayan miktarlar ile faiz gelirleri birinci fikrada belirtilen hesaba yatirilir.

Afet tertipleri ile acil afet hesaplarindan verilecek avanslar, yapilacak yardim ve harcamalarin usul ve esaslari Maliye Bakanligi ve Bayindirlik ve Iskân Bakanliginca müstereken hazirlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Çesitli kanunlarda Afetler Fonuna yapilan atiflar, afet tertiplerine veya acil afet hesaplarina yapilmis sayilir.

MADDE 7.- 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayili Toplu Konut Kanununun 1 inci maddesindeki "için Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanilmasi" ibaresi metinden çikarilmis; 2 nci maddesi basligi ile birlikte, 412 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 inci maddesinin (b) bendi asagidaki sekilde ve 3645 sayili Kanunla eklenen ek 1 inci maddesinin birinci fikrasindaki "Toplu Konut Fonundan" ibaresi "Toplu Konut Idaresince" seklinde degistirilmis; 3, 7 ve 8 inci maddeleri ile 412 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri ve ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldirilmistir.

Toplu Konut Idaresinin gelirleri, harcamalari ve denetimi:

Madde 2 - Toplu Konut Idaresinin gelirleri;

a) Idare tarafindan satisi yapilacak konut, isyeri, arsa ve arazilerin satis ve kira gelirlerinden,

b) Idare tarafindan açilacak kredilerin geri ödemelerinden,

c) Hazine arsalari üzerine yapilan konut ve isyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25'ine kadar alinacak katilim payindan,

d) Hazine Müstesarliginin uygun görüsü üzerine yurt disindan saglanacak kredilerden,

e) Faiz gelirlerinden,

f) Bütçe kanunlari ile tahsis edilen ödenekten,

g) Idareye yapilacak bagis ve yardimlardan,

Meydana gelir.

Toplu Konut Idaresinin kaynaklari asagidaki amaçlar için kullanilir:

a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi veya konut kredilerine faiz sübvansiyonu yapilmasi.

b) Toplu konut alanlarina arsa temin edilmesi.

c) Arastirma, turizm alt yapilari, konut alt yapilari, okul, karakol, ibadethane, saglik tesisleri, spor tesisleri, postane, çocuk parklari, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiini tesvik için yatirim ve isletme kredisi verilmesi.

d) Is ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait isyerleri ve küçük sanayi tesebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi.

e) Afet mahallerinde konut yapiminin tesvik ve desteklenmesi.

Idare kaynaklarinin kullanimina iliskin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca yürürlüge konulacak yönetmelikle tespit edilir.

Toplu Konut Idaresinin gelir ve giderleri Yüksek Denetleme Kurulu denetimine tabidir.

b) Yurt disindan, görev alaniyla ilgili harcamalarda kullanilmak üzere Hazine Müstesarliginin uygun görüsü üzerine kredi almaya karar vermek,

MADDE 8.- 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayili Türkiye Elektrik Kurumu Disindaki Kuruluslarin Elektrik Üretimi, Iletimi, Dagitimi ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkinda Kanunun ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5 ve ek 6 nci maddeleri yürürlükten kaldirilmis ve ayni Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

GEÇICI MADDE 4.- 31.12.2001 tarihine kadar yürürlüge girecek olan Elektrik Enerjisi Fonu Anlasmalari uyarinca taahhüt edilen yükümlülükleri karsilamak üzere;

a) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayili Kanunun ek 2 nci maddesi geregince tahsil olunan katki payi tutarlari,

b) Tabii kaynaklarin ve tesislerin özellestirilmesi veya isletme haklarinin devrinden elde edilen gelirlerden Bakanlar Kurulu karari ile belirlenecek miktarda ayrilacak paylar,

c) Irat kaydedilen teminatlar ile sirketlere saglanan hizmetler karsiligi elde edilen tahsilat,

d) Elektrik Enerjisi Fonundan kullandirilan kredilerin geri dönüsleri ile bu Fonun yükümlülüklerinden dolayi verilecek kredilerin geri dönüsleri,

e) Diger gelirler,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi merkez ödemelerini gerçeklestiren merkez saymanligi hesabina yatirilir. Bu miktarlar Maliye Bakanliginca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diger yandan Elektrik Enerjisi Fonunun bu fikrada belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanilmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi bütçesinde açilacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel ödenek kaydedilen tutarlardan yili içerisinde kullanilmayan miktarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Bu maddede belirtilen gelirlerin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine iliskin her türlü is ve islemler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi nezdinde yürütülür.

MADDE 9.- 6.6.1985 tarihli ve 3218 sayili Serbest Bölgeler Kanununun 7 nci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde, 13 üncü maddesindeki "fona" ibaresi "hesaba" olarak degistirilmis ve 12 nci maddesindeki "; 1050 sayili Muhasebei Umumiye Kanunu; 832 sayili Sayistay Kanunu; 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu" ibareleri yürürlükten kaldirilmistir.

Serbest bölgelerin gelir ve harcamalari:

Madde 7 - Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden;

a) Faaliyet ruhsati ve izin belgesi karsiligi tahsil edilecek ücretler,

b) Yurt disindan bölgeye getirilen mallar ile bölgeden Türkiye’ye çikarilan mallarin CIF degeri üzerinden pesin olmak üzere binde 5 oraninda ödenecek ücretler,

c) Serbest bölgeyi isleten gerçek veya tüzel kisilerle yapilacak sözlesmeler uyarinca tahsil edilecek tutarlar,

d) Bölge faaliyetlerinden saglanan diger gelirler,

Ilgili idare tarafindan sözlesmeler geregi tüzel kisilere yapilan gelir payi aktarmalari düsüldükten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdinde açilacak bir özel hesaba yatirilir. Bu hesapta toplanan tutarlardan ret ve iadeler düsüldükten sonra kalan tutar, Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi merkez ödemelerini yapan merkez saymanligi hesabina yatirilir. Merkez saymanlik hesabina yatirilan meblagin yüzde 90'i genel bütçeye gelir, yüzde 10'u da serbest bölgelerin kurulmasi, bakim ve onarimi, gelistirilmesi, egitim ve arastirma faaliyetlerinin gerçeklestirilmesi ile dis ticaretin desteklenmesi amaciyla kullanilmak üzere genel bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligi bütçesinde açilacak tertiplere Maliye Bakanliginca özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yili içerisinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Serbest bölgelerde yatirim ve tesis safhasinda kullanilan mallar, tevsi ve kapasite artirmak amaciyla getirilen mallar, kullanicinin kendisine ait olmayan bakim ve onarim maksadiyla getirilen mallar, bölgelere geçici olarak getirilen araç, gereç ve ekipmanlar, fason üretim amaciyla getirilen mallar birinci fikranin (b) bendi hükmü uyarinca bir ücrete tabi tutulmaz. Ancak, bakim ve onarim ile fason üretimde yaratilan katma deger üzerinden bu ücret alinir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi nezdinde olusturulan özel hesabin isleyisi ile özel ödenekten yapilacak harcamalara iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarliginca çikarilacak yönetmelikle belirlenir. Gelirlerin zamaninda yatirilmamasi halinde 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.

MADDE 10.- 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayili Çiraklik ve Meslek Egitimi Kanununun Besinci Kisim Basligi "Çiraklik, Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme ve Yayginlastirma Faaliyetlerinin Desteklenmesi", 24 üncü maddesinin birinci fikrasindaki "fon" ibaresi "saymanlik" olarak, 32 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmis ve 3 üncü maddesinin (i) bendi, 24 üncü maddesinin ikinci fikrasindaki "fona" ibaresi, 33 ve 40 inci maddeleri ile 42 nci maddesinin ikinci fikrasi yürürlükten kaldirilmistir.

Madde 32 - a) Çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma hizmet ve faaliyetlerinde kullanilmak üzere;

1) Bakanlik bünyesinde bulunan döner sermaye isletmelerinin kârlari,

2) Bakanliga bagli kurumlarda egitim ögretimde üretilen mallarin satisindan elde edilen gelirler,

3) Bagis, yardim ve diger her türlü gelirler,

Milli Egitim Bakanligi Merkez Saymanlik Müdürlügü hesabina yatirilir. Yatirilan bu tutarlar Maliye Bakanliginca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diger yandan Bakanlik bütçesinde açilacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yili içerisinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

b) Çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma hizmet ve faaliyetlerinde kullanilmak üzere Bakanlik bütçesine özel ödenek kaydedilen bu tutarlar asagidaki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanilir:

1) Çiraklik, örgün ve yaygin mesleki ve teknik ögretim kurumlarinda görevli yönetici, ögretmen, uzman, kadrolu ve kadrosuz usta ögreticilerin nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi için yurt içinde egitilmelerinde,

2) Mesleki ve teknik egitim metotlarinin ve araçlarinin arastirilmasi, gelistirilmesi ve yayginlastirilmasinda,

3) Çiraklik, örgün ve yaygin mesleki ve teknik ögretim kurumlarinin atölye ve laboratuvarlari için makine, araç, takim ve teçhizat alinmasi, gerektiginde kiralanmasi, bunlarin bakim ve tamirinde,

4) Çiraklik, örgün ve yaygin mesleki ve teknik egitim kurumlarinda görevli kadrolu ve kadrosuz atölye ve meslek dersi ögretim elemanlarina asli görevleri disinda, okulda ve isyerlerinde yapilan egitimle ilgili normal maas ve ücretlerine ilave ek ücret ödenmesinde,

5) Çiraklik, örgün ve yaygin mesleki teknik egitimle ilgili her türlü yayinlarin hazirlatilmasi, tercümesi, çogaltilmasi, satin alinmasi ve dagitilmasinda,

6) Çesitli mesleklerde çalismakta olanlara hizmet içinde ve mesleklerinde gelismeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandirilmasi için Bakanliga bagli egitim kurumlarinda kurslar, seminerler ve egitim programlari düzenlenmesinde,

7) Is öncesi egitimi, yaygin ve çiraklik egitiminde,

8) Çiraklik ve Mesleki Egitim Kurulu ile Il Çiraklik ve Mesleki Egitim Kurulu toplantilarina katilan baskan, üye, müsavir üye, imtihan ve mesleki ihtisas komisyonu üyelerine Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine tespit edilecek miktarda verilecek yolluk ve huzur hakki ödemelerinde.

MADDE 11.- 12.4.1990 tarihli ve 3624 sayili Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelistirme ve Destekleme Idaresi Baskanligi Kurulmasi Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesinin (b) bendi ile 14 üncü maddesi asagidaki sekilde, 10 uncu maddesindeki "Baskanlik ve Fonun" ibaresi "Baskanligin", 17 nci maddesinin (d) bendinde yer alan "15 inci maddede" ibaresi "14 üncü maddede" olarak degistirilmis; 2 nci maddesindeki "fon" tanimi, 17 nci maddesinin (I) numarali fikrasindaki "ile Baskanlik emrinde kurulan fon" ibaresi ile 15 ve 16 nci maddeleri yürürlükten kaldirilmistir.

b) Baskanlikça hazirlanan bütçeyi, personel kadrolarini, geçici nitelikteki danisman sayilarini ve personele ödenecek gündelik miktarlarini onaylamak,

Madde 14- Baskanlik bütçesi asagidaki gelirlerden olusur:

a) Sanayi ve Ticaret Bakanligi bütçesine konulacak ödenekler,

b) 233 sayili Kamu Iktisadi Tesebbüsleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnameye tabi tesekkül, müessese ve bagli ortakliklarin yillik ve kurumlar vergisi matrahina esas kârlarinin binde 1'i nispetinde ödeyecekleri aidatlar,

c) Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasi kamu kurum ve kuruluslarina ait bankalarin kurumlar vergisine matrah olan yillik kârlarinin yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar,

d) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun yillik gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyecegi aidat,

e) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalari ve Ticaret Borsalari Birliginin yillik gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyecegi aidat,

f) Baskanlik tarafindan verilecek hizmetler karsiliginda alinacak ücretler,

g) Organize sanayi bölgeleri mütesebbis heyetlerince yapilan arsa satis hasilatlarinin yüzde 1'i oraninda ayrilacak pay,

h) Dis kaynaklardan saglanan krediler,

i) Baskanliga yapilacak bagis ve yardimlar ile Baskanligin sahip oldugu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler.

Baskanlik bütçesine kaynak teskil eden ilgili kuruluslarin aidatlari bir önceki yila ait kâr miktarlarina göre, her yil mayis ve ekim aylarinda olmak üzere iki taksit halinde, ilgili kuruluslarca Baskanligin kamu bankalarinin birisinde açtirdigi hesabina yatirilir. Ödenen aidatlar, bu kurum ve kuruluslarca matrah hesabina gider olarak kaydedilir.

Baskanlik bütçesinin gelirleriyle ilgili alacaklar, 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Baskanlik bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinarak Sanayi ve Ticaret Bakanliginca çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 12.- 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayili Hazine Müstesarligi ile Dis Ticaret Müstesarligi Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 7 nci maddesinin (e) fikrasinin son cümlesindeki "6.6.1985 tarih ve 3218 sayili Kanunun 7 nci maddesinde hükmolunan Serbest Bölgeleri Tesis ve Gelistirme Fonundan" ibaresi "bütçeden", ek 1 inci maddesinin birinci fikrasindaki "Gelir Idaresini Gelistirme Fonundan" ibaresi "213 sayili Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin (4) numarali fikrasi uyarinca", ikinci fikrasi "Bu ödemeler bütçeden karsilanir." seklinde degistirilmis ve ayni Kanuna asagidaki ek ve geçici maddeler eklenmistir.

EK MADDE 2.- Ülkemizin zirai ve sinai ürün ve mallari ile dogal kaynaklarindan üretilen maddeleri dünya piyasalarinda tanitmak ve bulunacak yeni piyasalarin sartlarini tespit ederek bunlari üretim bölgelerine duyurmak, dünya piyasa hareketlerini yakindan takip ederek ilgilileri zamaninda haberdar etmek ve dis ticaret konusunda egitmek, ihraç imkâni bulunan mallarin üretimleri ve ihracatlari ile ihracatta katma degeri artirma çarelerini arastirmak, uluslar arasi ticari iliskilerin gelistirilmesi için yerli ve yabanci kuruluslar ile isbirligi ve koordinasyonu saglamak, bakanliklarin ve ticaret ve sanayi odalari ile Odalar Birliginin ve ihracatçi birliklerinin ihracat ile ilgili faaliyetlerinde isbirligi yapmak, kamu kurum ve kuruluslari ile mesleki kuruluslar tarafindan talep edilecek bu konular ve dis ticaretle ilgili diger konularda arastirma ve uygulamalari yapmak amaciyla tüzel kisiligi haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali özerklige sahip, Basbakanlik Dis Ticaret Müstesarligina bagli Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi kurulmustur.

Merkezin idare organlari Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliktir.

Yönetim Kurulu, Müstesarin baskanliginda ihracattan sorumlu Müstesar Yardimcisi, Ihracat Genel Müdürü, Dis Ticarette Standardizasyon Genel Müdürü ile Gümrük Müstesarligi, Disisleri, Maliye, Tarim ve Köyisleri ve Sanayi ve Ticaret bakanliklarinin birer temsilcisi ve ihracatçi birliklerinin temsilcileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi Genel Sekreterinden olusur. Müstesar Yardimcisi ayni zamanda Merkezin Genel Sekreteridir. Genel Sekreter Merkezin sevk ve idaresinden dolayi Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.

Merkez idare organlarinin görev ve yetkileri ile kararlarinin ilgili bakan tarafindan denetimine iliskin usul ve esaslar Dis Ticaret Müstesarliginca çikarilacak yönetmeliklerle belirlenir.

Merkezin gelirleri; ihracatçi birliklerinin aylik gerçeklesen gelirlerinin en çok yüzde onu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalari ve Borsalar Birliginin aylik gerçeklesen gelirlerinin en çok yüzde biri olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilgili bakan tarafindan onaylanarak kesinlesen katki paylarindan müteakip ayin 15'ine kadar yapilan aylik tahsilatlar, hizmet karsiligi alacagi ücretler, Dis Ticaret Müstesarligi bütçesine Merkeze yardim amaciyla konulan ödenek ile bagis ve yardimlardan olusur.

Ihracati Gelistirme Etüd Merkezinin yerine getirecegi hizmetlerin gerektirdigi görevler, sözlesmeli personel eliyle yürütülür.

Kurum personelinin, ayrica 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numarali alt bentlerinde belirtilen sartlari tasimalari zorunludur.

Sözlesmeli personelin hizmete alinmalari, görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alinma sekilleri, disiplin esaslari, yükümlülükleri, unvan ve sayilari Bakanlar Kurulu karari ile çikarilacak yönetmelik ile düzenlenir.

Sözlesmeli personelin ücret ile diger mali ve sosyal haklari ile sözlesme esaslari; Merkezin bagli oldugu Dis Ticaret Müstesarligindaki emsali personelin mali ve sosyal haklarini geçmemek üzere, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayi alindiktan sonra Bakanlar Kurulu karari ile belirlenir.

Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi personeli hakkinda, 5434 sayili T.C. Emekli Sandigi Kanunu hükümleri ile ek ve degisiklikleri uygulanir.

Hizmet sürelerinin degerlendirilmesi, 5434 sayili Kanun hükümlerine göre yapilir.

Isçi statüsünde çalismakta iken, istekleri üzerine sözlesmeli personel statüsüne geçen personele, is mevzuatina göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kidem tazminati ödenmis süreleri hariç, kidem tazminatina esas olan geçmis hizmet süreleri 5434 sayili T.C. Emekli Sandigi Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabinda dikkate alinir.

Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi personelinin emeklilik islemlerinde, genel idare hizmetleri sinifinda görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamini geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyla, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa göre girebilecekleri siniflardaki benzer görevlerin ayni kadro, unvan ve derecesi için belirlenmis ek göstergeleri uygulanir.

Sözlesmeli statüye geçen personel hakkinda, yukaridaki hükümler disinda, 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu hükümleri uygulanir.

Merkezin bütçesi ve harcamalari genel bütçeli kurumlarin tabi oldugu hükümlere tabi olmayip mali yil itibariyla Genel Sekreterlikçe hazirlanir ve Yönetim Kurulunun uygun görüsü ve ilgili bakanin onayini müteakip yürürlüge girer.

Merkezin gelir ve giderleri, Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.

Yönetim Kurulu üyelerine, kamu iktisadi tesebbüsleri yönetim kurulu üyelerine verilen ücreti geçmemek üzere ilgili bakanin onayi ile belirlenecek miktarda huzur hakki verilir.

Merkezin gelir, gider ve muhasebe usulleri ile diger mali konulara iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinarak ilgili bakanlikça çikarilacak yönetmeliklerde düzenlenir.

GEÇICI MADDE 12- Bu maddenin yürürlük tarihinde, Ihracati Gelistirme Etüd Merkezinde çalismakta olan personel arasindan, sözlesmeli personel statüsüne geçmek istemeyen personelden, 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununa bagli olanlarin bu bagliligi devam eder ve bunlar hakkinda bu Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz. Bunlarin mali ve sosyal haklarinin belirlenmesine iliskin mevcut hükümlerin uygulanmasina devam olunur. Bu personelden emeklilik veya diger sekilde bosalmis olan pozisyonlar, hiçbir isleme gerek kalmaksizin iptal edilmis sayilir ve yerlerine ayni statüde yeni personel alinamaz.

MADDE 13.– 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayili Mera Kanununun 30 uncu maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Mali Hükümler

Madde 30 - Bu Kanunla Bakanliga verilen görevlerin gerçeklestirilmesi amaciyla personel giderleri hariç her türlü carî, yatirim ve transfer giderleri ile huzur haklarinin ödenmesinde kullanilmak üzere;

a) Her türlü tütün mamulleri ile alkollü içkilerin imalat ve ithalatçilari tarafindan yurt içinde yapilacak teslimlerde satis fiyati üzerinden hesaplanacak yüzde 3 oraninda alinacak pay,

b) Bu Kanuna göre otlatma amaciyla kiraya verilen mera, yaylak ve kislaklardan yönetmelikte belirtilen usule göre alinacak ücretler,

c) Üreticilerden satin alinan sütün satin alma bedelinin binde 1'i oraninda, süt isleyen kuruluslarca yapilacak kesinti,

d) Yurt içinde yetistirilen ve satisi yapilan büyük ve küçükbas canli hayvanlarin satis bedellerinin binde 1'i oraninda saticilarindan alinacak pay,

e) Tahsis amacinin degistirilmesi için basvuruda bulunan gerçek ve tüzel kisilerden, tahsis amaci degistirilen meradan elde edilecek yirmi yillik ot geliri esas alinarak, komisyonca tespit edilecek miktarda alinacak ücret,

f) Yayla turizmi amaciyla 20 nci madde çerçevesinde verilecek yapi izinlerinden valiliklerce tespit edilecek miktarda alinan yapi ruhsat ücretleri ile bu yerlerin yillik kira bedelleri,

g) Her türlü bagis ve yardimlar,

Tarim ve Köyisleri Bakanligi Merkez Saymanlik Müdürlügü hesabina yatirilir. Yatirilan bu tutarlar Maliye Bakanliginca bir yandan genel bütçeye özel gelir, diger yandan Bakanlik bütçesinde açilacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden yili içerisinde kullanilmayan tutarlar, Maliye Bakanliginca söz konusu Bakanligin ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydedilir.

Bu maddede belirtilen gelirler, tahsilatin yapildigi tarihi takip eden ayin 15'ine kadar saymanlik hesabina yatirilir ve gelirlerin tahsilatinda 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.

Bu madde uyarinca yapilacak tahsilatlara iliskin diger hususlar ile Bakanlik bütçesine özel ödenek kaydedilen tutarlarin harcama usul ve esaslari ile ödenecek huzur haklari Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlik tarafindan çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 14.– 19.10.1989 tarihli ve 383 sayili Özel Çevre Koruma Kurumu Baskanligi Kurulmasina Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin X. Bölüm basligi metinden çikarilmis; 22 nci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde, 23 üncü maddesinin ikinci fikrasindaki "Bu Fon'un kullanilmasi" ibaresi "Kurum harcamalari" seklinde degistirilmis ve 23 üncü maddesinin basligi dahil ikinci fikrasi disindaki diger fikralari yürürlükten kaldirilmistir.

Kurumun Gelirleri ve Harcamalari

Madde 22.- Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amaci dogrultusunda yapilacak harcamalari karsilamak üzere asagida belirtilen kaynaklardan gelir saglar:

a) Çevre Bakanligi bütçesinden Kuruma aktarilacak meblaglar.

b) Her türlü yardim ve bagislar ile Hazine Müstesarliginin uygun görüsü üzerine alinacak dis krediler.

c) Kira ve isletme gelirleri ile koruma altindaki bölgelerde günübirlik alan olarak isletilen alanlardan elde edilen gelirler.

d) Imar planlari yapimina ve harita yapimina istirak bedelleri.

e) Çevre Bakanligi bütçesine özel ödenek olarak kaydedilen miktarlardan Çevre Bakaninca uygun görülecek miktarda yapilacak aktarmalar.

f) Diger gelirler.

Kurumun bütçe, gelir ve harcama usul ve esaslari Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinarak Çevre Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Kurumun gelir ve giderlerine iliskin hesaplar Basbakanlik Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenir.

MADDE 15.- A) 3.6.1938 tarihli ve 3423 sayili Milli Egitim Bakanligina Bagli Meslekî ve Teknik Ögretim Okullari Döner Sermayesi Hakkinda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fikrasindaki "Fonundan" ibaresi "gelirlerinden" olarak degistirilmistir.

B) 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayili Sigorta Murakabe Kanununun 30 uncu maddesinin son fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Denetleme aidati olarak tahsil edilen tutarlar genel bütçeye özel gelir kaydedilmek üzere Hazine Müstesarliginin merkez ödemelerini yapan saymanlik müdürlügü hesaplarina yatirilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar, münhasiran Sigorta Denetleme Kurulu hizmetlerinde kullanilmak üzere Maliye Bakanliginca Hazine Müstesarligi bütçesine özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yili içinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir. Zamaninda yatirilmayan denetleme aidatlarinin tahsilatinda 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.

C) 10.9.1960 tarihli ve 79 sayili Millî Korunma Suçlarinin Affina, Millî Korunma Teskilât, Sermaye ve Fon Hesaplarinin Tasfiyesine ve Bazi Hükümler Ihdasina Dair Kanunun 5 inci maddesinin (c) fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

c) Akaryakit fiyatlarinda istikrarin saglanmasi amaciyla petrol ürünlerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanliginca belirlenecek miktarlarda Akaryakit Fiyat Istikrar Payi alinir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.

D) 4.1.1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin basligi ile (1), (2), (3) ve (5) numarali fikralari yürürlükten kaldirilmis ve (4) numarali fikrasinin (a) bendinde yer alan "(sözlesmeli personel ile bagli kuruluslarin üst düzey yönetici kadrolarina atananlar dahil)" ibaresi "(sözlesmeli personel ile bagli kuruluslarin personeli dahil)" seklinde degistirilmis ve bu fikranin son paragrafina "Bu ödemeler bütçeden karsilanir. Bagli kuruluslar personeline yapilacak ek ödemelerin belirlenmesinde, bunlara ödenmekte olan ikramiye, fazla mesai ücreti gibi farkli ödemeler ile diger imkânlar dikkate alinir ve bagli kurulus bütçelerinden ödenir." cümlesi eklenmistir.

E) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayili Yüksekögretim Kanununun 58 inci maddesinin basliginda yer alan "ve arastirma fonu" ibaresi metinden çikarilmis; (a) fikrasinin dördüncü bendinde yer alan "arastirma fonu" ibaresi "bilimsel arastirma projeleri" seklinde degistirilmis ve (b) fikrasi yürürlükten kaldirilarak maddeye asagidaki bentler eklenmistir.

Üniversitelerde arastirma projelerinin finansmaninda kullanilmak üzere; üniversite döner sermaye isletmelerinden, ögretim üyelerinin dogrudan veya dolayli katkisi olup olmadigina bakilmaksizin elde edilen her türlü gayri safi hasilatin yüzde 10'undan az olmamak üzere, üniversite yönetim kurulunun belirleyecegi orandaki tutar, döner sermaye saymaninca tahsilati takip eden ayin ilk haftasi içinde Bütçe Dairesi Baskanligi hesabina yatirilir. Süresi içinde yatirilmayan tutarlarin tahsilinde, 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri uygulanir.

Bütçe Dairesi Baskanligi hesabina yatirilan bu tutarlar ile arastirma projelerinden elde edilen gelirler ve bu amaçla tahsil edilen bagis ve yardimlar, Maliye Bakanliginca ilgili üniversite bütçesine bir yandan özel gelir, diger yandan açilacak tertiplere özel ödenek kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yili içerisinde harcanmayan tutarlari ertesi yil bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakani yetkilidir.

Arastirma projelerine bütçe ile tahsis olunan ödenekler ve/veya yukaridaki hükümler uyarinca özel ödenek kaydolunan tutarlar; üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldügü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de kullandirilabilir.

Arastirma projelerinin seçilmesi, uygulanmasi ve izlenmesi ile ödeneklerin kullandirilmasi, genel hükümlerin avans ve kredi sinirlamalarina bagli kalinmaksizin avans verilmesi ve bu avansin mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinarak, Yüksekögretim Kurulu tarafindan çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

F) 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayili Sanayi ve Ticaret Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 10 uncu maddesinin (m) bendinde yer alan "Bakanlik bütçesinde mevcut bulunan veya yer alacak olan fonlardan" ibaresi "Bakanlik bütçesinden" seklinde degistirilmistir.

G) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayili Egitim, Gençlik, Spor ve Saglik Hizmetleri Vergisinin Ihdasi ile 3074 Sayili Akaryakit Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayili Motorlu Tasitlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayili Finansman Kanunu, 193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayili Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun ve 492 Sayili Harçlar Kanununda Degisiklikler Yapilmasi ve Bu Kanunlara Bazi Hükümler Eklenmesine Dair Kanunun 39 uncu maddesinin (a) bendinde geçen "paylarin yarisi" ibaresi "paylar", "Basbakanlik Bütçesinde," ibaresi "dagilimi Basbakan onayi ile belirlenmek suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlükleri bütçelerinde,"olarak degistirilmis; "bu bakanliklarca belirlenecek ve yeniden" ibaresi ile "Basbakanlik bütçesine kaydedilen ödenegin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü arasinda paylasimina Basbakan yetkilidir." cümlesi metinden çikarilmis; (b) bendi yürürlükten kaldirilmis ve son fikrasindaki "(a) ve (b) bentlerine göre Basbakanlik ve bakanliklarin" ibaresi "(a) bendine göre ilgili kurumlarin" olarak degistirilmistir.

H) 12.4.2000 tarihli ve 4562 sayili Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan "fon hesabina alacak kaydeder." ibaresi " genel bütçeye gelir kaydeder." seklinde degistirilmistir.

I) 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayili Milli Egitim Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 32 nci maddesinin (l) bendinde yer alan "Fonu" ibaresi metinden çikarilmis ve 44 üncü maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Çiraklik, Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme ve Yayginlastirma Dairesi Baskanligi

Madde 44.- Çiraklik, Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme ve Yayginlastirma Dairesi Baskanligi, 3308 sayili Çiraklik ve Meslek Egitimi Kanununda öngörülen çiraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirmaya dair is ve islemleri yürütmekle görevlidir.

MADDE 16.- a) 27.10.1960 tarihli ve 118 sayili Ihracati Gelistirme Etüd Merkezi Kurulmasi Hakkinda Kanun,

b) 6.12.1984 tarihli ve 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesinin (5) numarali fikrasi,

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayili Kanunun ek 2 nci maddesinin dördüncü fikrasinda yer alan "Elektrik Enerjisi Fonu'nda toplanmak üzere" ibaresi,

d) 23.7.1995 tarihli ve 4123 sayili Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata Iliskin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "bagis ve yardimlardan, her ne ad altinda toplanirsa toplansin nakdi olanlar Afetler Fonuna;" ve "ise" ibareleri,

e) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayili Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (1) numarali fikrasinin (b) bendi,

Yürürlükten kaldirilmistir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bazi Vergi Kanunlarinda Degisiklik Yapilmasina Dair Hükümler


 

MADDE 17.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Mükelleflerin iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yil süreyle isletmelerinde kayitli bulunan gayrimenkul, istirak hisseleri ve amortismana tabi diger iktisadi kiymetleri elden çikarmalari halinde, bu iktisadi kiymetlerin maliyet bedeli bunlarin elden çikarildiklari ay hariç olmak üzere Devlet Istatistik Enstitüsünce belirlenen toptan esya fiyat endeksindeki artis oraninda artirilarak kazancin tespitinde dikkate alinabilir. Rüçhan hakki kullanilmak suretiyle edinilen istirak hisseleri ile istirak edilen kurumun ihtiyat akçeleri, banka provizyonlari ve Vergi Usul Kanununa göre ayrilan yeniden degerleme fonlarinin sermayeye ilavesi dolayisiyla bedelsiz alinan istirak hisselerinin en az iki yil öncesinde istirak edilen sirketlere ait olmasi halinde, rüçhan hakki kullanilmak suretiyle edinilen veya alinan bu istirak hisseleri iki yil önce iktisap edilmis sayilir. Rüçhan hakki kullanilmak suretiyle veya bedelsiz olarak edinilen hisseler için maliyet bedeli artirimi, bu hisselerin itibari degeri üzerinden bunlarin edinilmesine yol açan sermaye artiriminin tescili tarihinden itibaren uygulanir. Bu hüküm 39 uncu madde geregince isletme hesabi esasina göre ticari kazancin tespitinde de uygulanir. Bilanço esasinda defter tutan mükellefler tarafindan artirilan maliyet bedeline tekabül eden kazançlar, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabinda gösterilir. Bu fon, sermayeye ilave disinda herhangi bir suretle baska bir hesaba nakledildigi veya isletmeden çekildigi takdirde, o yilin kazancina dahil edilerek vergiye tabi tutulur. Söz konusu iktisadi kiymetlerin alim satimi ile devamli olarak ugrasanlar, alim satimini yaptiklari iktisadi kiymetler için bu hükümden yararlanamaz. Su kadar ki, insaat yapimina tahsis edilen arsa ve arazilere iliskin olarak insaatin bitim tarihine kadar geçen süre için bu fikra hükmüne göre maliyet bedeli artirimi yapilabilir. Ancak, insaatin tamamlanmasindan önce satisi yapilan gayrimenkuller için maliyet artirimi satisin yapildigi tarihe kadar uygulanir. Bu fikra hükmünün uygulanmasina iliskin usul ve esaslari tespit etmeye Maliye Bakanligi yetkilidir.

MADDE 18.- A) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fikrasinin (7) numarali bendinin birinci paragrafi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Kurumlar vergisi beyannamelerinde her yilin zarari ayri ayri gösterilmek ve bes yildan fazla nakledilmemek kosuluyla geçmis yillarin mali bilançolarina göre meydana gelen zararlar (ayni sektörde faaliyet göstermesi, son bes yila iliskin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmis olmasi kosullariyla 37 ve 39 uncu maddeler çerçevesinde devir alinan kurumlarin, devir tarihi itibariyla zarar disindaki aktif toplamini geçmeyen zararlari ile 38 inci maddede belirtilen bölünme islemi sonucu münfesih olan kurumun zarar disindaki aktif toplamini geçmeyen zararlari dahil.).

B) 5422 sayili Kanunun Besinci Bölüm basligi "Tasfiye-Birlesme-Devir-Bölünme ve Hisse Degisimi" olarak ve 38 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Bölünme ve hisse degisimi

Madde 38.- Asagidaki islemler bölünme veya hisse degisimi hükmündedir.

1- Tam mükellef bir sermaye sirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varligi, alacak ve borçlarini mukayyet degerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellefiyete tabi iki veya daha fazla sermaye sirketine devretmesi ve karsiliginda devredilen sermaye sirketinin ortaklarina devralan sermaye sirketinin sermayesini temsil eden istirak hisseleri verilmesi (devredilen sirketin ortaklarina verilecek istirak hisselerinin itibari degerinin % 10'una kadarlik kisminin nakit olarak ödenmesi islemin bölünme sayilmasina engel degildir.).

2- Tam mükellef bir sermaye sirketinin bilançosunda yer alan gayrimenkuller ve istirak hisseleri ile üretim tesisleri, hizmet isletmeleri ve bu tesis ve isletmelere bagli gayrimaddi haklar, hammadde, yari mamul ve mamul mallarin, mukayyet degerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye sirketine, bu degerleri devreden sirketin ortaklarina verilmek veya devreden sirkette kalmak üzere, devralan sirketin istirak hisseleri karsiliginda aynî sermaye olarak konulmasi.

3- Tam mükellef bir sermaye sirketinin, diger bir sermaye sirketinin hisselerini, bu sirketin yönetimini ve hisse senedi çogunlugunu elde edecek sekilde devralmasi ve karsiliginda bu sirketin ortaklarina kendi sirketinin sermayesini temsil eden istirak hisselerini vermesi (hisseleri devralinan sirketin ortaklarina verilecek istirak hisselerinin itibari degerinin % 10'una kadarlik kisminin nakit olarak ödenmesi islemin hisse degisimi sayilmasina engel degildir.).

Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar ilgili oldugu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunur.

Maliye Bakanligi bölünme islemleri ile ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.

C) 5422 sayili Kanunun 39 uncu maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Devir ve bölünme hallerinde vergilendirme

Madde 39.- A) Devirlerde, asagidaki sartlara uyuldugu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettigi kazançlar vergilendirilip, dogrudan dogruya birlesmeden dogan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

1- Münfesih kurum ile birlesilen kurum, müstereken imzalayacaklari bir devir beyannamesini, birlesme tarihinden itibaren on bes gün içinde münfesih kurumun bagli bulundugu vergi dairesine verirler ve bu beyannameye devir bilançosunu baglarlar.

2- Birlesilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmis ve edecek vergi borçlarini ödeyecegini ve diger vecibelerini yerine getirecegini devir beyannamesine bagli bir beyanname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta birlesilen kurumdan ayrica teminat isteyebilir.

B) 38 inci maddenin birinci fikrasinin (1) numarali bendine göre gerçeklestirilen bölünmelerde, asagidaki sartlara uyuldugu takdirde bölünme suretiyle münfesih hale gelen kurumun sadece bölünme tarihine kadar elde ettigi kazançlar vergilendirilip, dogrudan dogruya bölünmeden dogan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez.

1- Bölünen kurum ile bu kurumun varliklarini devralan kurumlar müstereken imzalayacaklari bir bölünme beyannamesini, bölünme tarihinden itibaren on bes gün içinde bölünen kurumun bagli oldugu vergi dairesine verirler ve bu beyannameye bölünme tarihindeki bilanço ve gelir tablosunu, bölünme sözlesmesini ve bölünen kurumun varliklarini devralan kurumlarin yeni sermaye yapisini gösteren Ticaret Sicili Müdürlügü yazisinin bir örnegini baglarlar.

2- Bölünen kurumun varliklarini devralan kurumlar, bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmis ve edecek vergi borçlarindan müteselsilen sorumlu olacaklarini ve bu vecibelerini yerine getireceklerini bölünme beyannamesine bagli bir taahhütname ile taahhüt ederler. Mahallin en büyük mal memuru bu hususta bölünen kurum ile bu kurumun varliklarini devralan kurumlardan teminat isteyebilir.

C) Bu maddeye göre yapilan devir ve bölünmelerde, devir veya bölünme tarihine kadar olan kazancin vergilendirilmesi için devir veya bölünmeye iliskin sirket yetkili kurulu kararinin Ticaret Sicilinde tescil edildigi tarih itibariyla hesaplanan kazanç, bu kararin ilan edildigi tarihten itibaren onbes gün içinde bölünme veya devir dolayisiyla münfesih hale gelen kurumun bagli bulundugu vergi dairesine kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Bu beyannameye devir veya bölünme bilançosu ile gelir tablosu baglanir.

D) 38 inci maddenin birinci fikrasinin (2) ve (3) numarali bentlerinde belirtilen islemlerden dogan kârlar hesaplanmaz ve vergilendirilmez. 38 inci maddenin birinci fikrasinin (2) numarali bendine göre gerçeklestirilen bölünme islemlerinde bölünen kurumun bölünme tarihine kadar tahakkuk etmis ve edecek vergi borçlarindan bölünen kurumun varliklarini devralan kurumlar müteselsilen sorumlu olur.

D) 5422 sayili Kanunun 42 nci maddesinin basligi ile üçüncü fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Tasfiye, birlesme, devir ve bölünme halinde ödeme

39 uncu maddenin (A) ve (B) fikrasi hükümleri dahilinde vukua gelen devir ve bölünmelerde, münfesih kurum namina tahakkuk eden vergiler 40 inci maddede yazili sürelerde birlesilen veya devralan kurumlardan alinir.

E) 5422 sayili Kanunun geçici 21 inci maddesinin (3) numarali fikrasi yürürlükten kaldirilmis ve ayni Kanunun geçici 28 inci maddesinin (a) fikrasinin üçüncü paragrafinda yer alan "Bakanlar Kurulu bu orani % 10'a kadar indirmeye yetkilidir." cümlesi, "Bakanlar Kurulu bu orani islemlerin türlerine göre ayri ayri veya topluca % 0'a kadar indirmeye veya kanuni oranina kadar artirmaya yetkilidir." seklinde degistirilmistir.

F) 5422 sayili Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fikrasina asagidaki (6) ve (7) numarali bentler eklenmistir.

6. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalarin aktifinde kayitli olan gayrimenkuller ve istirak hisselerinin satisindan dogan kazançlar ile bu bankalara dogrudan veya dolayli olarak istiraki bulunan tam mükellef sermaye sirketlerinin aktifinde kayitli olan gayrimenkuller ve istirak hisselerinin satisindan dogan kazançlarin satisin yapildigi yilda banka sermayesine ilave edilen kismi kurumlar vergisinden müstesnadir. Vadeli satis halinde, satisin yapildigi hesap dönemini takip eden ikinci hesap dönemi sonuna kadar banka sermayesine ilave edilen tutarlar da bu istisnadan yararlanir. Ilk yapilan tahsilatin istirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline iliskin oldugu kabul edilir. Bu bent hükmüne göre vergiden müstesna tutulan kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fikrasinin (6) numarali bendinin (b-ii) alt bendine göre vergi tevkifatina tabi tutulmaz. Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesinin bu suretle gerçeklestirilecek sermaye artirimina aykiri hükümleri uygulanmaz. Bu bent hükmünün yürürlüge girdigi tarihten sonra bu bent kapsaminda yapilacak islemler tapu ve kadastro harcindan, düzenlenen kagitlar damga vergisinden, lehe alinan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadir. Bu hükümden yararlanan kurumlarin gayrimenkul ile istirak hisselerinin satisindan dogan kazancin tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin son fikrasi hükmü uygulanmaz. Bu bentte belirtilen istisna hükümleri bu bendin yürürlük tarihi itibariyla banka kayitlarina göre Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara borçlu durumda olan tam mükellef sermaye sirketlerinin ve kefillerinin, bu Kanunun yayimi tarihinde sahip olduklari ve bu borçlara karsilik bankalara devrettikleri gayrimenkul ve istirak hisselerinden dogan kazançlar için de uygulanir.

Bu kazançlarin sermayeye ilavesi nedeniyle ortaklarca elde edilen menkul sermaye iradi için beyanname verilmez, baska gelirler nedeniyle verilen beyannameye bu gelir dahil edilmez.

7. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalarla ilgili olarak yukarida yer alan hükümler, Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans kurumlari hakkinda da uygulanir.

MADDE 19.- A) 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numarali fikrasinin (c) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

c) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen islemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapilan devir ve bölünme islemleri ( Bu kapsamda vergiden istisna edilen islemler bakimindan Katma Deger Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. Islem sonunda faaliyetini birakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete baslayan veya devir ve bölünme sonrasinda devredilen veya bölünen kurumlarin varliklarini devralan mükellefler tarafindan mükerrer indirime yol açmayacak sekilde indirim konusu yapilir.),

B) 3065 sayili Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

5422 sayili Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 28 inci maddesi ile geçici 29 uncu maddesinin birinci fikrasinin (6) ve (7) numarali bentleri kapsamindaki teslimler vergiden müstesnadir.

MADDE 20.- 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayili Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine asagidaki (s) bendi eklenmistir.

s) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapilan birlesme, devir, bölünme ve hisse degisimi islemlerinden dogan kazançlar.

MADDE 21.- 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayili Finansman Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak sahis sirketlerinin sermaye sirketine dönüsme veya ferdi isletmelerin sermaye sirketlerine devrolunmasi ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapilan birlesme, devir ve bölünme halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev'i degisikligi nedeniyle yeni sirkete devredilecek tasitlar,

MADDE 22.- A) 1.7.1964 tarihli ve 488 sayili Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

a) Anonim, eshamli komandit ve limited sirket mukavelenamelerinin veya bunlarin süre uzatmalari hakkindaki kararlarinin tescil ve ilani tarihinden itibaren üç ay içinde,

B) 488 sayili Kanuna ekli (1) sayili tablonun "I . Akitlerle ilgili kagitlar" baslikli bölümünün (3) numarali bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

3. Anonim, eshamli komandit ve limited sirket mukavelenameleri: (Binde 5)

(Vergi miktari 13.000.000.000.- lirayi asamaz.)

C) 488 sayili Kanuna ekli (2) sayili tablonun "IV- Ticari ve medeni islerle ilgili kagitlar" baslikli bölümüne, (15) numarali fikradan sonra gelmek üzere asagidaki (16), (17) ve (18) numarali fikralar eklenmistir.

16. Anonim, eshamli komandit ve limited sirketlerin sermaye artirimlarina iliskin olarak düzenlenen kagitlar.

17. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapilan birlesme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kagitlar.

18. Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce ayni nitelikte bir kredi kullandirilmamis olmasi sartiyla kullandirilacak kredinin ana para tutarinin elli milyar lirayi asmayan kismi için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kagitlar ( Bu tutar her yil yeniden degerleme oraninda artirilir.).

MADDE 23.- A) 2.7.1964 tarihli ve 492 sayili Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine asagidaki fikra eklenmistir.

Anonim, eshamli komandit ve limited sirketlerin birlesme, devir ve bölünmeleri nedeniyle yapilacak islemler harca tabi tutulmaz.

B) 492 sayili Kanuna bagli "Tapu ve kadastro islemlerinden alinacak harçlar:" baslikli (4) sayili tarifenin "I- Tapu islemleri" bölümünün 13.c fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

c) (a) fikrasi disinda kalan her nevi cins ve kayit tashihinde

emlak vergisi degeri üzerinden (Onbinde 5)

MADDE 24.- 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanunun 36 nci maddesi madde basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Birlesme, devir, bölünme ve sekil degistirme halleri

Madde 36.- Bu Kanunun tatbiki bakimindan;

a) Iki veya daha ziyade hükmî sahsin birlesmesi halinde yeni kurulan hükmî sahis,

b) Devir halinde devir alan hükmî sahis,

c) Bölünme halinde bölünen hükmî sahsin varliklarini devralan hükmî sahislar,

d) Sekil degistirme halinde yeni hükmî sahis,

Birlesen, devir alinan, bölünen veya eski sekildeki hükmî sahis ve sahislarin yerine geçer.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler


GEÇICI MADDE 1.- 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayili Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkinda Kanun uyarinca tohumluk dagitimiyla ilgili olarak yapilan uygulamalarin, birden fazla bakanlik eliyle yürütülmesi sonucunda bu uygulamalarin muhataplari ve taraflari arasinda olusmus ve/veya olusacak olan görev zarari kapsamindaki borç alacak iliskisinin tasfiyesi asagida yer alan esas ve usuller dahilinde gerçeklestirilir:

a) 5254 sayili Kanunun;

1) 9 uncu maddesi kapsaminda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketinin 31.12.2000 tarihi itibariyla Hazineden olan alacaklari ve Bankaca 2000 yilina iliskin olarak dagitilan tohumluklarin bedeli,

2) 10 uncu maddesi kapsaminda, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketinin 31.12.2000 tarihi itibariyla Tarim ve Köyisleri Bakanligindan olan alacaklari ile bu alacaklara iliskin 31.12.2000-31.5.2001 tarihleri arasinda tarimsal kredi faiz orani üzerinden yürütülecek faiz tutari, bu faize iliskin banka sigorta muamele vergisi ve masraflar ile Bankaca 2000 yilina iliskin olarak dagitilan tohumluk bedeline yönelik olarak 2000 yilinda kullandirilan tohumluk bedeline kullandirildigi tarihten 31.5.2001 tarihine kadar tarimsal kredi faiz orani üzerinden yürütülecek faiz tutari,

Hazinece, görev zarari kapsaminda 2001 Malî Yili Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde ödenerek tasfiye edilir.

b) 5254 sayili Kanunun 9 uncu maddesi kapsaminda ödenmeyen alacaklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketince Maliye Bakanligina devredilen senet bedellerinin takip ve tahsiline anilan Bakanlikça 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri dahilinde devam olunur. 2000 yilina iliskin olarak tohumluk borçlarini vadesinde ödemeyenlerin borçlari da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketince, 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliye Bakanligina devrolunur.

c) Tasfiye edilen hesaplar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Sirketi nezdinde bankalar yeminli murakiplarinca denetlenir. Avans mahiyetinde tasfiye edilen tutarlar ile denetlenen tutarlar arasinda farkliliklar bulunmasi halinde, Hazine Müstesarliginin bagli oldugu Bakanin onayi ile belirlenecek süre, usul ve esaslar kapsaminda, farkliliklardan dogan yükümlülükler yerine getirilir.

Görev zararlarinin tasfiye edilmesini müteakiben dogabilecek farkliliklar nedeniyle Hazineye ait yükümlülükler, ilgili yil bütçesine bu amaçla konulacak ödenek ile karsilanir.

GEÇICI MADDE 2.- 4603 sayili Kanunun 2 nci maddesi uyarinca gerçeklestirilen yeniden yapilandirma çalismalari kapsaminda, Türkiye Emlak Bankasi Anonim Sirketi tarafindan Basbakanlik Toplu Konut Idaresi Baskanligina bilanço degerleri üzerinden devredilen gayrimenkullerin rayiç degerlerinin bilanço degerlerinden düsük olmasi durumunda, Basbakanlik Toplu Konut Idaresi Baskanligi bu gayrimenkulleri piyasa durumunu göz önünde bulundurarak tespit edecegi bedel ve satis sartlari ile satabilir.

GEÇICI MADDE 3.- a) Kaynak Kullanimini Destekleme Fonu kesintileri, bu konuda yeni bir düzenleme yapilincaya kadar yürürlükten kaldirilan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve dogrudan genel bütçeye gelir yazilmak üzere Hazine hesaplarina intikal ettirilir. Kesinti oranlarini sifira kadar indirmeye veya onbes puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldirmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(5281 sayili Kanunun 43 üncü maddesinin (12) numarali bendi ile degisen fikra. Yürürlük tarihi, 01.01.2005) Bu kesintiler vergi kanunlarindaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre takip edilir.

Kaynak Kullanimini Destekleme Fonundan ihtisas kredilerine ödenmesi gereken destekleme primleri nedeniyle bankalara ödenmemis birikmis borçlar, Hazinenin görev zarari borcu olarak kabul edilir ve bu borçlarin tasfiyesine iliskin hükümler çerçevesinde islem yapilir.

b) 6.12.1984 tarihli ve 3100 sayili Kanunun 9 uncu maddesinin (5) numarali fikrasi uyarinca ödeme kaydedici cihaz özel hesabinda biriken mevcut nakit bütçeye gelir yazilmak üzere Hazine hesaplarina intikal ettirilir.

c) Bu Kanunla tasfiye edilen Akaryakit Fiyat Istikrar Fonunun 31.12.2001 tarihine kadar tahakkuk eden, ancak ödenemeyen yükümlülükleri bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten karsilanir.

d) Tasfiye edilen Toplu Konut Fonu gelirleri arasinda yer alan asagidaki gelirlerin, bu konuda yeni bir düzenleme yapilincaya kadar Hazine adina tahsiline devam edilerek Hazine hesaplarina intikali saglanir.

1- (4760 sayılı Kanunun 18/12'inci maddesiyle yürülükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.08.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 12.06.2002 tarihinde) (*)

2- Diger mevzuatla Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralar,

3- (4760 sayılı Kanunun 18/12'inci maddesiyle yürülükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 01.08.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 12.06.2002 tarihinde) (**)

Yukaridaki bentlerde belirtilen nispet ve miktarlari yeniden tespite, azaltmaya veya kaldirmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mevzuatta Toplu Konut Fonuna yapilmis bulunan atiflar, Toplu Konut Idaresine yapilmis sayilir.

e) 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayili Kanunun 39 uncu maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldirilan (b) bendine göre 31.12.2001 tarihi itibariyla tahakkuk eden gelirlerden harcanmayan miktarlar, 3418 sayili Kanunun bu Kanunla degisik 39 uncu maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde ertesi yil bütçelerine özel gelir ve ödenek kaydedilir.

f) 23.5.2000 tarihli ve 4568 sayili Kanunla tasfiye edilen Kamu Ortakligi Fonunun kullanim alanlari ile ilgili olarak saglanmis olan Hazine garantili dis proje kredilerinden 1.1.2001 tarihi itibariyla geri ödemesi devam edenler, bu tarihten geçerli olmak üzere Hazine tarafindan devralinir.

g) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlar için, 1.1.2002 tarihinden itibaren tahsil edilecek genel bütçe vergi, resim ve harç gelirlerinden, 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayili Kanunun 39 uncu maddesi hariç olmak üzere pay ayrilmaz.

h) Bu Kanunla tasfiye edilen fonlardan finansmani saglanmak üzere yillara sari olarak yapilan sözlesmelerde yer alan ve 1.1.2002 tarihinden sonrasina sirayet eden hak ve yükümlülükler ilgili idareler nezdinde devam eder. Ancak, 1.1.2002 tarihinden itibaren bu çerçevede yapilacak ödemeler, konsolide bütçeye dahil idareler için bütçede ilgili fonun hizmetine devamini saglamak üzere açilacak tertip veya özel tertiplerden, diger idarelerde ise bütçelerinden yapilir.

i) Mera Fonundan ücret ödenmek suretiyle çalismakta olan toplam doksan personelden, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen genel ve özel sartlari tasiyanlar, istekleri halinde Tarim ve Köyisleri Bakanligindaki durumlarina uygun bos memur kadrolarina üç ay içinde atanirlar. Bunlar hakkinda 3.11.1999 tarihli ve 4460 sayili Kanunun 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fikralari hükümleri uygulanir.

Bu Kanun hükümlerinden faydalanmak istemeyenler ile 657 sayili Devlet Memurlari Kanununda belirtilen genel ve özel sartlari tasimayanlarin her türlü yasal haklari ödenerek kurumlariyla ilisikleri kesilir.

j) Bu Kanunla ve diger mevzuatla tasfiye edilen fonlar hakkinda, bu Kanunda düzenleme bulunmayan hususlarda, 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayili Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fikrasinin (d) bendi ile (B), (C) ve (D) fikralari hükümleri uygulanir.

GEÇICI MADDE 4.- Bu Kanunun 1 inci maddesinin ( C ) fikrasi ile degistirilen 4603 sayili Kanunun geçici 1 inci maddesinin (3) numarali fikrasi uyarinca diger kamu kurum ve kuruluslarina nakledilecek personelden konsolide bütçeye tâbi kamu kurum ve kuruluslarina dagitilacak personel için, Devlet Personel Baskanliginca nakil islemi tamamlanmadan önce Maliye Bakanliginin uygun görüsü alinir.

MADDE 25.- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesinin (A) ve (B) fikralari 25.11.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde,

b) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nci maddeleri ile geçici 3 üncü maddesinin (f) fikrasi disindaki diger fikralari 1.1.2002 tarihinde,

c) Geçici 3 üncü maddesinin (f) fikrasi 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayimi tarihinde,

d) Diger maddeleri yayimi tarihinde,

Yürürlüge girer.

MADDE 26.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(*)(4760 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki alt bent) Tekel idaresi ve tekel disinda kalan gerçek ve tüzel kisiler tarafindan imal edilen alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü içki imalinde kullanilan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahlari üzerinden en fazla yüzde 15'i nispetinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrilacak miktarlar (Bu maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblagi karsilamamasi veya istihsal vergisinin mevcut olmamasi halinde de yukarida açiklanan sekilde hesaplanacak miktar Tekel Idaresi ve Tekel disinda gerçek ve tüzel kisiler tarafindan bütçeye ödenir.), 
(**)(4760 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki alt bent) Tekel idaresinin ithal ettigi maddelerden alinan paylar.

 
3WTURK CMS v8.0