TARİHÇE

Ülkemizde kamu görevlilerinin sendika kurma hakkı, 1995 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle anayasal bir hak olarak tanınıncaya kadar inişli çıkışlı bir süreç izlemiş, kah bu hak tanınmış kah yasaklanmıştır. Danıştay 1. Dairesinin 22 Nisan 1992’de Anayasa’da memurların sendikal örgütlenmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı yönündeki görüşü, ardından aynı yıl 87 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerinin Parlamento’da kabul edilip Cumhurbaşkanının onaylaması, 1995’te Anayasa’da yapılan değişiklik ve son olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 2001 yılında kabul edilmesiyle kamu görevlilerinin örgütlenme hakkı güçlü ve geri dönülemez bir şekilde mevzuatta yerini almıştır. 2010 Anayasa referandumunda Memur-Sen’in azmi ve kararlılığı ile Toplu Sözleşme hakkı elde edilmiş, 2012 yılında 4688 sayılı Kanun’a eklenerek kanunlaşmıştır. 

Ülkemizde sendikaların geçmişten beri ideolojik örgütlerin aparatı olarak kullanılması, şiddet olaylarının odağında yer alması, aşırı ideolojik ve siyasi angajman, emekçinin emeğinin örgütsel hedeflere tahvil edilmesi milletin gözünde sendikacılığın değerini düşürmüş, teveccühü azaltmıştı. Sendikaların ideolojik örgütlerin güdümünde hareket etmesi, özellikle muhafazakâr kesimin sendikal hareketlere karşı soğumasına neden olmuştu. 

Tam da bu ortamda M. Akif İnan, entelektüel kapasitesiyle, insani tarafıyla, fikirleriyle, toplumsal sorumluluk duygusuyla, sivil toplum anlayışıyla, bir şair ve mütefekkir olarak, aslında Türkiye’deki gelenek çevresinde çok da kendinden beklenmedik bir kararla sendikal bir hareketin kuruluşuna önderlik etti. 

Memur-Sen’in kuruluşu yolunda ilk adım, 14 Şubat 1992 tarihinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nın kurulmasıyla atıldı. Bunu sırasıyla Birlik Haber-Sen, Bem-Bir-Sen, Sağlık-Sen, Enerji Bir-Sen, Kamu Büro-Sen, Öz Büro- Sen ve Tok-Sen’ in kuruluşları izledi. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise 9 Haziran 1995 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamladı. Kurucuları; Eğitim-Bir’den Mehmet Akif İnan, Nurettin Sezen, Abdullah Akar, İsmail Kıllıoğlu ve Şevket Sezer; Sağlık-Sen’den Ahmet Aksu, Bülent Kutluca, Necati Şimşek ve İlknur Poyraz; Kamu Büro-Sen’den M. Fatih Uğurlu, Emin Zararsız ve Mesut Kınalı, Belediye-Sen’den Hasan İpek; Öz Büro-Sen’den Hayati Kırlı, Eyüp Ersoy, Ömer Çiçekçi ve Fatma Acun; Tok-Sen’den H.İbrahim Eken, Mevlüt Doğan, Davut Denek ve Halil Üstüner; Enerji Bir-Sen’den Hamdi Saylam, Abdullah Tombul ve İbrahim Demirhan; Birlik Haber-Sen’den Hüsamettin Şanal, Mehmet Uçar ve Bülent İlhan; Bem BirSen’den Muzaffer Kale, Mehmet Mazi ve Muzaffer Çakıroğlu; Sağlık Bir-Sen’den Y. Ziya Odabaşı ve Sadık Danışman’dı. 

Konfederasyon’un 1. Genel Kurulu’na sunulan faaliyet raporunda, Memur-Sen’in amaç ve ilkeleri şöyle ifade ediliyordu: 

“Memur-Sen Konfederasyonu üyesi sendikalar, manevi değerlere saygıyı, hak ve hukuk kaidelerine bağlılığı temin, çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlendirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkanı ve veriminin artırılması için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiştir.” 

18 Kasım l995 tarihinde toplanan ilk Olağan Genel Kurul’dan sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşuyordu: M. Akif İnan, İsmail Kıllıoğlu, Ahmet Aksu, Nurettin Sezen, Muzaffer Kale, Hamdi Saylam, Hüsamettin Şanal, Fatih Uğurlu, Mevlüt Doğan ve Hayati Kırlı. 

Akif İnan, vefat tarihi olan 6 Ocak 2000’e kadar Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Şair, yazar, düşünür olarak Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat ve Mavera Dergileri ve bazı gazetelerde yazdığı yazı ve şiirlerin yanı sıra verdiği konferanslarla da öncü bir rol üstlenen Akif İnan, sendikal mücadelenin muhafazakâr kitleler tarafından kabulünde de öncü bir rol üstlenmiştir. 

Memur-Sen bu dönemde bir taraftan kurumsallaşmasını sürdürürken diğer taraftan başta Ankara olmak üzere yurdun pek çok yerinde konferans ve mitingler düzenlemiştir. 

Akif İnan; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarının ilk kez 27 Ocak 1999 günü bir araya gelmesini sağlayarak ortak sorunların görüşülmesi ve Emek Platformu’nun kurulmasında çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. 

Kurucu Genel Başkan M. Akif İnan’ın vefatından sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilen Zübeyir Yetik’in 21 Şubat 2000 tarihinde istifası üzerine gidilen genel kurulda genel başkanlık görevine Fatih Uğurlu seçildi. 

Bu görevi, 3 Mayıs 2003 tarihine kadar sürdüren Fatih Uğurlu, kurumsallaşma ve örgütlenme çabalarının yanı sıra, Emek Platformu dönem sözcülüğünün Memur-Sen’e geçmesiyle bu platformu temsil etti. 

Fatih Uğurlu’nun istifası üzerine 5 Haziran 2003 tarihinde Genel Yönetim Kurulunca genel başkanlığa getirilen Dr. Ahmet Aksu, 1 Mayıs 2005 tarihinde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da yeniden genel başkanlığa seçildi. Bu genel kurulda, Ali Küçükkösen, Mürsel Turbay, Adem Solmaz, Adnan Şenol, M. Hadi Erdoğmuş ve Süleyman Bahadır genel yönetim kurulu üyeliğine seçildiler. 

Aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı da olan Ahmet Gündoğdu, 26 Nisan 2008 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul’da Mahmut Kaçar, Ahmet Yıldız, Yusuf Yazgan, Halit Ortaköy, Hacı Bayram Tonbul ve Ahmet Kaytan’dan oluşan Yönetim Kurulu ile birlikte seçilmesinin ardından demokratikleşme süreçlerine aktif olarak katılmış, özellikle “Kayıt yok, şart yok, egemenlik milletindir!” düsturuyla yürütülen Ortak Akıl mitinglerinde sivil siyaseti yok etmeye yönelik girişimlerin püskürtülmesinde Konfederasyon adına inisiyatif almıştır. 2009 yılında en fazla üyeye sahip konfederasyonun Genel Başkanı sıfatıyla Toplu Görüşme Heyeti’nin başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

17 Nisan 2011’de yapılan 4. Olağan Genel Kurul’da Günay Kaya, Metin Memiş, Mehmet Bayraktutar, Hacı Bayram Tonbul, Halit Ortaköy ve Ahmet Kaytan’dan oluşan ekibiyle birlikte yeniden seçilen Ahmet Gündoğdu, 12 Eylül darbe yönetmeliğinden kaynaklanan kamuda başörtüsü yasağına karşı verilen mücadele ve kampanyalar sonucunda bu yasağın sona erdirilmesinde büyük rol oynamıştır. 

2014 yılı resmi rakamlarına göre Memur-Sen’e bağlı sendikaların tamamı yetkiye ulaşırken, toplam üye sayısı da 800 binlere çıkarak ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğini kazanmıştır. 

Genel Başkan Ahmet Gündoğdu’nun 25. dönem milletvekilliği seçimleri dolayısıyla görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra 18-19 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 5.Olağan Genel Kurul’da ise Memur-Sen delegelerinin teveccühü ile Ali Yalçın Genel Başkanlığa, Metin Memiş, Günay Kaya, Mehmet Bayraktutar, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul ve Levent Uslu yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. 

Ali Yalçın’ın genel başkan seçilmesinin ardından, “Zaman birlik ve kenetlenme zamanı. Zaman yeni ufuklara ve hedeflere koşma zamanı” diyerek başlanılan yeni dönemde, örgütlenme bilinci diri tutularak, Türkiye’de 1 milyon üye sayısını aşan ilk emek örgütü ve 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olma özelliği taşıyan Memur-Sen, 2017 referandumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecine en çok katkı sağlayan STK’lar arasında yerini aldı. 

Memur-Sen bu dönemde de zulme karşı sesini yükseltmeye devam etti, dünyanın her yerinde sessiz mazlumların sesi oldu; Bangladeş, Filistin, Mısır, Suriye, Arakan, Doğu Türkistan ve diğer tüm mazlum coğrafyalarda mağdur ve mazlumlara destek verdi. 

Memur-Sen, bu dönemde kuruluşundan itibaren, milletin iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik her teşebbüse karşı olduğu gibi hain darbe girişiminin gerçekleştirildiği 15 Temmuz’da da milli iradeyi en güçlü biçimde alanlarda temsil etmek suretiyle dik duruşunu ortaya koydu. Memur-Sen, terör şebekesi FETÖ’nün giriştiği kanlı darbe/işgal girişiminin başlangıcından itibaren bütün iletişim imkânlarını seferber ederek 81 ilde ve bütün ilçelerde teşkilatını alanlara sevk edip direniş için sorumluluk aldı. Darbecilerin doğrudan hedef aldığı stratejik yer ve kurumların işgaline engel olmak için Ankara ve İstanbul’daki şube başkanlarıyla telefon trafiği gerçekleştirilerek söz konusu kritik noktaların tespiti yapıldı ve direnişin öncelikle buralarda yoğunlaşması sağlandı. 

Memur-Sen İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir Emek Komitesinin kurulması için girişimlerde bulundu, konuyu İslam İşbirliği Teşkilatının gündemine taşıdı. 

Uluslararası Filistin ve Kudüs’ü Destekleyen Sendikalar Birliği’nin kurulmasına hem destek oldu, hem de bu birliğin icra kurulunda yer aldı. 

Memur-Sen Konfederasyonu, 28 Mayıs - 8 Haziran 2018 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen, ILO’nun 107. Uluslararası Çalışma Konferansında, Türkiye emek kesimi delegeliğini üstlenerek tarihi bir ilke imza attı. Böylece, 60 yıldan fazla bir süredir Türk-İş’in tek başına emek kesimini temsil ettiği ILO’da, girişimlerimizle başlatılan dönüşümlü sistem sonucu Türkiye emek kesimi delegeliği ilk defa bir kamu görevlileri konfederasyonuna geçmiş oldu. 

Memur-Sen ve bağlı sendikaları tek çatı altında buluşturmak amacıyla yıllardır ortaya konulan çabaların sonucu da bu dönemde gerçekleşti. 2019 yılı itibariyle, Memur-Sen ve bağlı sendikaları, inşası tamamlanan kendi hizmet binasına taşındı ve kamu görevlilerine aynı çatı altında hizmet sunma dönemi başladı. Böylece mekânsal ortaklığın her alanda daha yakın işbirliği, istişare ve dayanışmayı getireceği bir döneme girildi. 

20-21 Nisan 2019 tarihlerinde, 107 ülkeden, 13 uluslararası kuruluş ve 300’ü aşkın emek temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda Ali Yalçın ikinci kez Memur-Sen Genel Başkanı olurken Yönetim Kurulu’nda Semih Durmuş, Levent Uslu, Hüseyin Öztürk, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram Tonbul, Mehmet Bayraktutar, Soner Can Tufanoğlu yer aldı. 

Memur-Sen tarafından “Kamuda Sözleşmeliliğe Son Şurası” ve “Sözleşmeli Kamu görevlilerinin Sorun ve Beklentileri Araştırması” gibi çalışmalarla sürekli gündemde tutulan ve 6. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına aldığımız sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi hükmü bu dönemde 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesiyle neticelendi. Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile Kongresi”, “İki Değer Aile / Kadın İki Risk İstanbul Sözleşmesi / 6284 Sayılı Kanun” başlıklı odak analiz ve yapılan diğer çalışmalarla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesinde rol üstlenildi. Kamumun büyük bir kesiminde memnuniyet üreten ve 6. Dönem Toplu Sözleşme hükmü olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de yine Memur-Sen’in büyük çabalarıyla gerçekleşti. 

Emek ve hak mücadelesini “Yerelden evrensele soylu mücadele” sloganıyla sürdüren Memur-Sen'in uluslararası emek örgütleriyle kurduğu dayanışma ve istişare ağının bir neticesi olarak Memur-Sen’in çağrısıyla 25 ülkeden 33 konfederasyonun katılımıyla 25 milyon emekçiyi çatısı altına alan Uluslararası Emek Örgütü (ILC) 2021 Ekim ayında kuruldu. 

Korona virüs salgını, depremler, yangınlar ve seller gibi onlarca milyon insanımızı mağdur eden afetlerde sorumluluk sorumluluk alınarak milletimizle dayanışma içine girilirken Suriye’de içerisinde Bayındır Memur-Sen Necmettin Erbakan Cami, Mithat Sevin Okulu, Büşra İnan Parkı, çarşısıyla 400 briket evin bulunduğu Mehmet Akif İnan Mahallesi kurularak Mayıs 2022’de mazlumların hizmetine açıldı. 

Memur-Sen, örgütlü gücü, dayandığı ilkeler ve değerler, tarihsel duruşu ve müktesebatı, insan, emek ve özgürlük odaklı sendikal anlayışıyla üyelerin, ülkesine ve yerküreye karşı yüklendiği tarihi sorumlulukları Allah’ın izni ve yardımıyla yerine getirmeye devam etmekte, kutlu yolculuğunu azim ve istikamet üzere sürdürmektedir. 

 
3WTURK CMS v8.0